Wydziały i zespoły urzędu MiG Wieliczka

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH


ul. Powstania Warszawskiego 1

Budynek B

e-mail: wso@wieliczka.eu

 

 pok. 6 - KIEROWNIK WYDZIAŁU - Ewa Mazurkiewicz / tel. 12 26 34 115
  
pok. 5
- Ewidencja ludności  / tel. 12 26 34 116

  pok. 4 - Dowody osobiste /  tel. 12 26 34 117


Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności sprawy:
1) wydawania dowodów osobistych,
12) prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
2) wydawania zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
3) prowadzenia ewidencji ludności – aktualizacji i weryfikacji danych na podstawie aktów stanu
cywilnego, przyjętych zgłoszeń meldunkowych oraz otrzymywanych z innych urzędów zawiadomień,
4) wymeldowań i zameldowań w trybie administracyjnym,
5) rejestracji zdarzeń meldunkowych: zameldowań i wymeldowań z pobytów stałych i czasowych,
emigracji,
6) wydawania zaświadczeń o meldunku,
7) udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek,
8) wykonywania czynności meldunkowych na pobyt stały oraz czasowy dotyczący obywateli polskich
oraz cudzoziemców,
9) wydawania i wnioskowania o skasowanie lub nadanie numerów ewidencyjnych PESEL,
10) prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
11) wykonywania zadań z zakresu organizacji i przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego.

Przyjmowanie wniosków w sprawie wydawania dowodów osobistych:

Poniedziałek - od 8.00 do 16.30
Wtorek - od 8.00 do 15.30
Środa - od 8.00 do 15.30

Czwartek - od 8.00 do 15.30
Piątek od - 8.00 do 15.30

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składają:

  • osoby pełnoletnie;
  • małoletni powyżej 13-go roku życia składają wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego;
  • małoletni poniżej 13-go roku życia (na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) składają wniosek w obecności obydwu rodziców lub opiekunów prawnych.

Ubiegający się o wydanie dowodu osobistego musi posiadać obywatelstwo polskie i zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Wieliczka lub posiadają ostatnie miejsce zameldowania na terenie tej gminy.

Wydanie dowodu osobistego jest BEZPŁATNE. 


Dokumenty jakie należy złożyć ubiegając się o dowód osobisty:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego
  • dwie jednakowe aktualne i wyraźne fotografie o wymiarach 35x 45 mm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem);
  • odpis skrócony aktu urodzenia bądź w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Wieliczka;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - jeżeli akt nie został sporządzony w USC w Wieliczce;
  • Osoby które urodziły się lub brały ślub w gminie Wieliczka potwierdzają wniosek o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Stanu Cywilnego pok.6;
  • zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej w przypadku zdjęć przedstawiających osobę w nakryciu głowy.

Inne uwagi:

  • wniosek o wyrobienie dowodu składa się osobiście, dowód również odbiera się osobiście;
  • małoletni składa wniosek i odbiera dowód w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
  • przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli nie ukończyła 5 lat;
  • dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
  • osoba przebywająca w miejscu pobytu czasowego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w urzędzie właściwym dla tego miejsca jeżeli jego złożenie w miejscu pobytu stałego nie jest możliwe;
  • osoba nie posiadająca stałego miejsca zameldowania, a posiadająca meldunek czasowy składa wniosek o wydanie dowodu osobistego w urzędzie właściwym dla ostatniego miejsca pobytu stałego.
   

Nowy dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty wydania, zaś dowód wydany małoletniemu 5 lat.
Osoba, która ukończyła 65 rok życia otrzymuje dowód na czas nieoznaczony.
Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.
 

EWIDENCJA LUDNOŚCI - MELDUNEK  

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca na stałe w RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej przed upływem 30 dni, natomiast wymeldować należy się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.  

Do zameldowania na pobyt stały niezbędne jest:

  • wypełniony druk z potwierdzeniem pobytu w lokalu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny),
  • dowód osobisty

Do wymeldowania z pobytu stałego niezbędne jest:

  • osobiste stawiennictwo,
  • dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego str. 1, str. 2 

Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego (pdf)

Wniosek o zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (pdf)

Wniosek o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf)  

Wniosek zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące (pdf)