Aktualności

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wieliczka

Burmistrz Wieliczki zawiadamia, iż  w dniach od 1 do 29 marca 2010 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, sala nr 5 (odwach – wejście od strony Parku) w godzinach: – poniedziałki, wtorki: 14.00– 16.00 środy, czwartki i piątki: 8.00– 10.00  do publicznego wglądu wyłozony zostanie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar A (miasto Wieliczka), zwanego dalej „Planem” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwaną dalej „Prognozą". Wykładane dokumenty, to jest projekt Planu oraz Prognoza będą również udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.

Ogłoszenie o wyłożeniu następuje na podstawie  art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu Planu – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy – należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, na adres: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2010 r. Pomocne będzie załączenie do uwagi mapki ewidencyjnej (lub jej kserokopii).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Planu zostanie przeprowadzona w dniu 18 marca 2010 r., początek o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1.
Jednocześnie,  zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), zwaną dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje:
• o projekcie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka
– obszar A (miasto Wieliczka),
• o Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. Planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2010 r., na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe wyłożenie dotyczy tylko Miasta Wieliczka, z uwagi na fakt,  iż  Gmina Wieliczka za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których nie wyraził on zgody na  przeznaczenie na cele nierolnicze łącznie ponad 1.500 ha  gruntów rolnych klas II-III, które w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka  zostały przewidziane m.in. pod  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, pod tereny usług i produkcyjno-usługowe oraz pod tereny zieleni  i komunikacji.  Dlatego dla pozostałych miejscowości  nadal  obowiązuje  plan miejscowy uchwalony w 2005 r.
 

Multimedia

Publikacje

spacerownik po gminie