Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka  przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca marca za poprzedni rok sprawozdawczy.

Opłaty wnosi się za:
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły (spalanie paliw w kotłowniach), spalanie paliw w silnikach spalinowych (np. samochodach), chów lub hodowla drobiu, lakiernie, pobór wód z własnych ujęć (wody podziemne, wody powierzchniowe)
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m. in. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane- odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych,
składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Podmiotem korzystającym, że środowiska jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu w/w ustawy oraz osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny przedłożyć wykazy oraz wnieść opłatę do urzędu marszałkowskiego za 2013 r. w terminie do 31 marca 2014 roku.

Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie internetowej: https://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Srodowisko/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/oplaty+za+srodowisko.htm
lub uzyskać można w Wydziale Opłat Środowiskowych, Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, tel. (12) 63-03-162; 63-03-163; 63-03-164; 63-03-203; 63-03-329; 63-03-364 ; 63-03-458.

Tagi