Uwaga! Zmiany prawne dotyczące wycinki drzew i krzewów !

17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, będąca rezultatem prac nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

 

Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw: 2 czerwca 2017,

Ustawa wchodzi w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

Data obowiązywania nowej ustawy: od 17 czerwca 2017 r.
 

                             

Ogólne informacje


Punkt 1.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Punkt 2.
Zgłoszenie musi zawierać:
a)  imię i nazwisko wnioskodawcy,
b) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
c) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Mile widziany numer telefonu w celu szybszego kontaktu

 

Punkt 3.
Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie (spisuje się protokuł)

 

Punkt 4.
Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

Punkt 5.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 

Punkt 6.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Więcej informacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 11 maja 2017 r o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Data ogłoszenia 02.06.2017 r. Poz. 1074.  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Tagi