Konsultacje Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2017-2018.

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XLII/657/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 440, poz. 3239) zaprasza do konsultacji projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2017-2018
Projekt Strategii dostępny jest na stronie internetowej www.wieliczka.eu, na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka  oraz na tablicy ogłoszeń UMiG Wieliczka.
Termin konsultacji: od 5 grudnia do 12 grudnia 2017 r.


Uwagi do projektu Programu można składać:

- osobiście w siedzibie Zespołu ds Programów i Projektów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, w godz. 9.00 – 16.00

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mgopswieliczka.pl.

Tagi