Konkurs w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka.

Przedmiotem zgłaszanych projektów jest „Rozwój sportu w Gminie Wieliczka poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach seniorów organizowanych przez polskie związki sportowe”.


Konkurs przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym Uchwałą Nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, zwaną dalej Uchwałą.

 

Wnioski o udzielenie dotacji wraz w wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem „Rozwój sportu w Gminie Wieliczka poprzez - wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach seniorów organizowanych przez polskie związki sportowe”)

należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce,

ul. Powstania Warszawskiego 1,

w terminie do 3 kwietnia 2018 r., do godz. 16.00.

 

Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

Tagi