Wydział Edukacji

Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka

I piętro

fax 12 28 82 131

e-mail: edukacja@wieliczka.eu

pok.20: KIEROWNIK: Tomasz Machnik tel. 12 26 34 303

pok.16: ZASTĘPCA KIEROWNIKA: Bożena Bartyzel tel. 12 26 34 306

pok.17: Aneta Witek, Anna Hyży  tel. 12 26 34 305
pok.18: Monika Palonek tel. 12 26 34 301

 

Wydział realizuje zadania:

 • Zapewnienie szkołom i przedszkolom warunków do pełnej realizacji programów wychowania i nauczania.
 • Nadzór nad prawidłową organizacją placówek oświatowych.
 • Nadzór nad realizacją budżetu w placówkach oświatowych.
 • Organizacja sieci placówek oświatowych.
 • Sprawy kadrowe dyrektorów.
 • Przeprowadzanie konkursów na dyrektorów.
 • Powoływanie i odwoływanie dyrektorów placówek.
 • Ocenianie pracy dyrektorów w porozumieniu z Kuratorium Oświaty.
 • Występowanie o nagrody KO, MENiS.
 • Kontrolowanie szkół i przedszkoli pod względem gospodarności i celowości wydawania środków budżetowych.
 • Zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacji pracy szkoły.
 • Powoływanie Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli.
 • Nadawanie stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Organizacja konkursów dla uczniów o charakterze gminnym.
 • Gospodarka pojazdami.
 • Organizacja dowozu dzieci do szkół.

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

          Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

          Pomoc de minimis formularz i instrukcja

 

Tagi