Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce

ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka

tel. 012 288-01-38, 012 288-01-39
fax: 012 289-05-00

e-mail: wieliczka@wsse.krakow.pl (sekretariat),
ppis_wieliczka@wsse.krakow.pl (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce)

http://www.wsse.krakow.pl/wieliczka/
NIP: 683-17-48-721
REGON: 351582987

Godziny pracy:

pn-pt: 7.30-15.30
Dyżur całodobowy pełni:
WSSE ul. Prądnicka 76 Kraków
tel. 012 416-20-91; fax
012 416-20-93


Oddziały i pracownicy:

  • Sekretariat: st. sekr. med. Wanda Wołoszyn
  • Sekcja Nadzoru Higieny Żywienia i Żywności - Kierownik -mgr inż. Małgorzata Rybak; 
  • Sekcja Nadzoru Epidemiologii:
  • - Obszar Higieny Lecznictwa - st. instr. hig. Małgorzata Dziurdzia;
  • - Obszar Szczepień Ochronnych - mgr Marta Plewniak;
  • - Obszar Zapobiegania Chorobom Zakaźnym - młodszy asystent Beata Radziemińska;
  • Stanowiska Pracy ds. Nadzoru Higieny Komunalnej - mgr inż. Małgorzata Generowicz-Orlik, mgr. Tomasz Siedlarz;
  • Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Pracy - st. instr. hig. Jolanta Przeniosło;
  • Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży - st. instr. hig. Marta Janioł;
  • Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - mgr inż. Anna Ziętara;
  • Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - mgr inż. Sylwia Nowakowska;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego - mgr Danuta Jasonek-Król;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy radcy Prawnego - mgr Aleksander Karkowski;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych - mgr Elżbieta Suska;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości - mgr inż. Małgorzata Generowicz-Orlik;
  • Oddział Ekonomiczno-Administracyjny - mgr Agnieszka Cyrazy-Kaczmarek;

Zadania oddziałów i sekcji:

- nadzór nad warunkami higienicznymi środowiska bytowania mieszkańców;
- nadzór nad warunkami higieny i czystości w zakładach pracy;
- nadzór nad warunkami higieny w szkołach i placówkach oświatowo-            wychowawczych;
- nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywienia i żywności;
- ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności zapobiegania powstawania chorób zakaźnych
   i zawodowych;

w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

- opiniowanie projektów regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji;

- opiniowanie projektów norm pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych;

- uczestnictwo w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;

- kontrola przestrzegania przepisów i wymogów sanitarnych, w szczególności:

 • higieny środowiska, zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, wody, gleby, innych elementów środowiska;
 •  utrzymanie należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń publicznych, dróg, ulic oraz środków komunikacji;

- kontrola warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

- kontrola warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotów użytkowych (zabawek dziecinnych, kosmetyków, sprzętu gospodarstwa domowego i innych);

- kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawania chorób zawodowych;

- kontrola higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych;

- kontrola procesów nauczania;

w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zawodowych:

- dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

- dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

- opracowywanie programów i planów zapobiegawczych i przeciw epidemiologicznych i przekazywanie ich do realizacji publicznym zakładom opieki zdrowotnej;

- ustalenie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem;

- wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów powiatu o ich wydanie w przypadku zwalczania chorób zakaźnych;

- kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach, zgromadzeniach i innych.


Zakres badań wykonywanych przez laboratorium


Laboratorium wykonuje badania na zlecenie w następującym zakresie:

- badania środowiskowe, mikroklimat, zapylenie, oświetlenie, stężenie związków  toksycznych i inne;

- badania komunalne, wody (chemiczne i bakteriologiczne) środków dezynfekujących, skuteczności sterylizacji;

- badania żywności, w zakresie fizyko-chemicznym, organoleptycznym, mikrobiologicznym i wartości kalorycznej.