Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w szczególności klas trzecich gimnazjum tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno -zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole.

Realizatorem projektu jest Gmina Wieliczka - Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka.

Biuro projektu mieści się w Wydziale Edukacji, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka.

Projektem objęte jest 5 szkół podstawowych. których organem, prowadzącym jest Gmina Wieliczka:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce,
2) Szkoła Podstawowa w Golkowicach,
3) Szkoła Podstawowa w Grajowie,
4) Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich,
5) Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 1. Planowane do realizacji zadania:

 • Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów.

 • Zadania w SPInKa realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego, która równocześnie będzie uzupełniać kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego.

 • Uzyskiwanie kwalifikacji doradcy edukacyjno - zawodowego przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych realizujących zadania  z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

 • Standaryzacja doradztwa zawodowego oraz wspieranie współpracy podmiotów zaangażowanych pośrednio i bezpośrednio w proces przygotowania ucznia  do podjęcia właściwych wyborów edukacyjnych

 • Organizacja Festiwalu Zawodów: zakłada się organizację raz do roku regionalnych targów edukacyjnych.

 1. Grupy docelowe:

 • Uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi. Zakłada się objęcie zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego wszystkich zainteresowanych uczniów klas 7 i 8 oraz klas gimnazjalnych.

 • Doradcy zawodowi/nauczyciele wyznaczeni do pełnienia zadań doradczo-edukacyjnych poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.

 1. Partnerstwo:

 • Lider projektu: Województwo Małopolskie

 • Partner: Gmina Wieliczka

 • Partner koncepcyjno-merytorycznym – Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej