Ogłoszenia o przetargach

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr. 539/2 położonej w RACIBORSKU - NIEROZSTRZYGNIĘTY


Burmistrz Miasta i Gminy  Wieliczka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w RACIBORSKU, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.

Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje działkę oznaczoną w ewidencji gruntów wsi Raciborsko numerem 539/2 o powierzchni 0.1211ha. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KR1I/00019162/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis  Nieruchomości:
Działka położona w Raciborsku przy drodze gminnej utwardzonej. Nieruchomość ma kształt  prostokąta.

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym C.21.19.MRJ – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena  nieruchomości:
Cena wywoławcza wynosi:  69 596,00  złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy  pięćset dziewięćdziesiąt sześć  złotych)
Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. 

Wadium:
Ustala się wadium w wysokości  13 000  złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić do dnia 28.06.2011r. na konto Urzędu w BS Wieliczka
nr konta – 79-86190006-0010-0200-4705-0007.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu.

Termin,  miejsce  i  warunki  przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu  01 lipca 2011 r., o godzinie 1300 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Wieliczce, przy  ul. Powstania Warszawskiego 1 (sala konferencyjna – parter).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zawarcia aktu notarialnego w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Mienia Gminnego Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, przy  ul. B. Limanowskiego 32, pok.26, tel. (012) 278-27-35.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr. 539/2 położonej w RACIBORSKU (pdf)