Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

II piętro – pokój 25, 27, 33, 34
  ul. Limanowskiego 32
  32 – 020 Wieliczka

e-mail: wgk@wieliczka.eu

 

KIEROWNIK WYDZIAŁU - Henryk Wolak, tel. 12 26 34 223, hwolak@wieliczka.eu
ZASTĘPCA KIEROWNIKA - Olga Biestek, tel.12 26 34 238, obiestek@wieliczka.eu

12 26 34 224 - decyzje środowiskowe, zgłoszenia do eksploatacji oczyszczalni ścieków, azbest, rejestr                               działalności regulowanej,
12 26 34 225 - bezdomne zwierzęta, wycinka drzew na terenach prywatnych, pomniki przyrody, zwrot                              podatku akcyzowego dla rolników
12 26 34 230 - egzekucja administracyjna dot. odpadów komunalnych
12 26 34 238 - transport zbiorowy, utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy oraz utrzymanie                                   zieleni, zmiana stanu wody na gruncie, solary
12 26 34 239 - księgowość dot. odpadów komunalnych
12 26 34 251 - deklaracje dot. odpadów komunalnych

 

Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą:

 •  >> sprawy związane z dotacjami na wymianę starych kotłów grzewczych <<

 • sprawy utrzymania terenów gminnych i zieleni z wyjątkiem zieleni w pasie drogowym,

 • utrzymanie czystości poza drogami publicznymi i wewnętrznymi,

 • nadzór nad wykonaniem obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie,

 • sprawy dopłat do usług komunikacyjnych,

 • sprawy dopłat do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. na kompensaty Spółce kosztów nie znajdujących pokrycia w należnościach Spółki z tytułu usług publicznych świadczonych na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych, a stanowiących przedmiot działalności Spółki - w zakresie zadań Wydziału,

 • dotacje celowe w zakresie realizacji zadań współfinansowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej dla tych jednostek w zakresie budowy i modernizacji dróg i infrastruktury drogowej,

 • budowa wiat na przystankach komunikacji publicznej,

 • wydawanie zgody na korzystanie z przystanków przy drogach gminnych,

 • sprawy kanalizacji deszczowej poza drogami,

 • prowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców,

 • ochrony zwierząt,

 • leśnictwa i gospodarki leśnej,

 • zwrotu podatku akcyzowego przy zakupie paliwa rolniczego,

 • promowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa , w tym rozwoju rolnictwa ekologicznego,

 • współpracy z instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo,

 • wspierania przedsiębiorczości wiejskiej,

 • wydawania decyzji środowiskowych,

 • wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

 • prowadzenia rejestru działalności regulowanej,

 • wydawania decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

 • rozpatrywania spraw dotyczących stosunków wodnych na gruncie,

 • prowadzenia gospodarki odpadami zawierającymi azbest.

 

 

WNIOSKI i PROCEDURY:

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów: WNIOSEK, PROCEDURA
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

UCHWAŁA NR XLVI/746/2010 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

 • REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

KARTA INFORMACYJNA, WZÓR WNIOSKU, WZÓR OŚWIADCZENIA

 

 • Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: WNIOSEK,

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY WIELICZKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY WIELICZKA

Uchwała nr XXIX/432/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wieliczka”

WYKAZ FIRM WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA STAN NA DZIEŃ 16.01.2014 r.

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA  W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI STAN NA DZIEŃ 05.06.2013 r.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy wynikające z przepisów następujących ustaw:

 • Prawo Ochrony Środowiska,
 • Prawo Wodne,
 • O ochronie przyrody,
 • O utrzymaniu czystości i porządku,
 • Prawa górniczego i geologicznego,
 • O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • O lasach,
 • O ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

W ramach posiadanych kompetencji Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
udziela zezwoleń na:

 • usuwanie drzew i krzewów,
 • eksploatację instalacji z zakresu ochrony środowiska.

prowadzi ewidencję:

 • zbiorników bezodpływowych bezodpływowych celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu planowania rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu planowania rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 • pomników przyrody,
 • budynków i budowli zawierających wyroby azbestowe.
 • wydaje zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wieliczka,
 • opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 • transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, na które jest wymagane zezwolenie.

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - bez naliczania opłat.
Dotyczy usuwania drzew i krzewów na wniosek:

 • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcą - w przypadku prowadzenia przez nich inwestycji,
 • władających terenem - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych albo bezpieczeństwu żeglugi
 • zarządców urządzeń melioracji wodnych - jeżeli usunięcie drzew i krzewów było związane z wykonywaniem i utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń, po uzgodnieniu z wojewodą,
 • zarządców dróg lub PKP - jeżeli drzewa bądź krzewy zagrażają bezpieczeństwu ruchu kolejowego i drogowego,
 • władających terenem - w przypadku usuwania drzew i krzewów, które posadzono na terenach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nie przewidujące zadrzewień lub zakrzewień,
 • władających terenem - w przypadku usuwania drzew bądź krzewów z terenów zieleni miejskiej, z parków ustanowionych przez radę gminy, z ogródków działkowych i zadrzewień w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

 • Od osoby fizycznej - wniosek winien zawierać:

- kserokopię aktualnego dokumentu stwierdzającego prawo do władania terenem,
- przyczynę zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów,
- własnoręcznie wykonany szkic lub mapka z zaznaczeniem drzew przewidywanych do usunięcia,
- gatunki i obwody pni drzew (mierzone na wysokości 130 cm),
- w przypadku prowadzenia inwestycji przez osobę fizyczną, należy dołączyć kserokopię ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, oraz plan, szkic, planszę projektową ze wskazaniem kolizji drzew lub krzewów z tą inwestycją

 • Od jednostki organizacyjnej - wniosek zawierający :

- kserokopię aktualnego dokumentu stwierdzającego prawo do władania terenem,
- przyczynę zamierzonego usunięcia drzew i krzewów,
- zaznaczenie usuwanych drzew i krzewów na wykonanym szkicu lub posiadanej mapce z podaniem gatunku i obwodu pni drzew,
- kserokopię planu wyrębu uzgodnionego przez zarządcę drogi z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody dla kolidujących drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym,
- kserokopię uzgodnienia przez zarządcę urządzenia, planowanej wycinki drzew i krzewów z wojewodą, jeżeli usunięcie jest związane z wykonywaniem i urządzaniem melioracji wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.Przewidywany termin załatwienia do 30 dni.

Zgłoszenie instalacji do eksploatacji

Wymagane informacje i dokumenty od wnioskodawcy:

 • adres właściciela /zakładu/ na którego terenie prowadzona będzie eksploatacja instalacji /lub dane osoby ubiegającej się o zgłoszenie instalacji do eksploatacji/,
 • rodzaj budynku (jednorodzinny, wielorodzinny) ilość osób korzystających z oczyszczalni, wielkość oczyszczalni, zakres zamierzonego korzystania, lokalizacja oczyszczalni oraz stan prawny nieruchomości (kopia z rejestru gruntu),
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia, godziny),
 • typ i przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków, jakość ścieków surowych, jakość ścieków oczyszczonych,
 • rozwiązanie technologiczne (obliczenia technologiczne), obiekty oczyszczalni, pomiar ścieków, rodzaj i zasięg zamierzonego korzystania ze środowiska,
 • redukcja zanieczyszczeń odpowiadająca dopuszczalnym normom określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U. nr 212 poz.1799,
 • w przypadku zastosowania oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu należy dołączyć opinię geotechniczną podłoża gruntowego opracowaną przez uprawnionego geologa, lub wyniki testu perkolacyjnego określający stopień przepuszczalności gruntu,
 • projekt zasilania wraz z zestawieniem urządzeń elektrycznych i ich danych technicznych w przypadku zastosowania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym,
 • aprobatę (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • sposób postępowania z osadami ściekowymi.

Do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie na budowę, a w przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieku pozwolenie wodno-prawne na wylot.
Podstawa prawna :
Ustawa prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62 poz. 627 art. 152 z 2001 r./,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. poz.1585

Sprawy Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydawanie zaświadczeń:

- potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym ,
- potwierdzanie własnoręczności podpisu świadka w w/w sprawie,
- potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych z września 2001 r.

 • Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
 • Wydawanie poświadczeń oświadczeń rolników chcących nabyć grunty rolne zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z kwietnia 2003 r.
 • Organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych oraz pomoc dla rolników i mieszkańców wsi w załatwianiu formalności dotyczących pozyskania wsparcia w ramach realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programów:
  a. Płatności bezpośrednie
  b. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (renty strukturalne, wspieranie gosp. niskotowarowych, przedsięwzięć rolnośrodowiskowych – rolnictwo ekologiczne, dostosowanie gospodarstw rol. do standardów UE),
  c. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” (inwestycje w gosp. rolnych, ułatwienie startu młodym rolnikom, różnicowanie działalności w gosp. rol. – agroturystyka)
  Organizowanie bezpośredniego zbytu mleka i przetworów mlecznych z gospodarstw rolnych.
  Organizacja szkoleń i pomoc przy wypełnianiu miesięcznych rejestrów dot. rozliczenia przyznanej kwoty mlecznej przez ARR.
  Kontrola wywiązania się rolników z obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie – prowadzenie ewidencji ubezpieczonych.
 • Sprawy związane ze sprzedażą bezpośrednią produktów rolnych pochodzących z gospodarstw rolnych (dotyczy obowiązujących przepisów przy sprzedaży produktów rolnych na placach targowych np. ziemniaków konsumpcyjnych) - obowiązuje decyzja o wpisie do rejestru producentów wydawana przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie ul. Kołowa 3
 • Działania na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego wsi poprzez:
  - organizację gminnych konkursów i pokazów tradycyjnych potraw regionalnych i obyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
  - promocja firm z terenu gminy Wieliczka produkujących artykuły spożywcze i przetwory mięsne
  - pomoc w wyszukaniu programów oferujących wsparcie dla małych firm z terenu wsi – dla zainteresowanych przedsiębiorców i wstępna informacja  dot. toku załatwiania (adresy, potrzebne zaświadczenia itp.)
  Współpraca i ułatwianie kontaktu rolników z następującymi instytucjami:
  - KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)
  9.00 - 11.00 dyżur w środę 1 x w miesiącu (15.03, 19.04, 17.05, 14.06 b.r.) w pok. 25
  - MODR (Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach)
   Biuro Powiatowe w Wieliczce ul. Limanowskiego 4/6, tel.278-22-95
  - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  Biuro Powiatu Wielickiego, Niepołomice, ul. 3 Maja 2 tel. 284-81-10
  Małopolski Oddział Regionalny, Kraków, ul. Lubicz 25, tel. 629-80-10
  - Agencja Rynku Rolnego (ARR), Kraków ul. Starowiślna 13 tel.426-49-20
  - Stacja Chemiczno - Rolnicza - w zakresie badania gleb i wapnowania
  - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin - przekazywanie komunikatów o zagrożeniu wystąpienia choroby lub szkodnika odpowiednim producentom oraz certyfikaty producenta płodów rolnych
 • Interwencja w przypadkach:
  - złego traktowania zwierząt domowych przez ich właścicieli,
  - bezdomnych psów na terenie gminy - przekazywanie do schroniska dla zwierząt w Nowym Targu (BEZDOMNE PSY),
  - wystąpienia wścieklizny lisów lub in. zwierząt i ptasiej grypy,
  - nielegalnych upraw maku (obowiązuje całkowity zakaz),
  - nie dopełnienia obowiązku ubezpieczeń rolniczych przez rolników.
  - skarg rolników na działanie innych instytucji powołanych do ich obsługi.

W celu załatwienia spraw dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczki przy ul. Powstania Warszawskiego 1.

Tagi