Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
ul. Juliusza Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00

telefon kontaktowy: 012 278-31-12, fax 012 278-15-92, 0 696 065 118
e-mail: wieliczka_piw@onet.eu

Powiatowy Lekarz Weterynarii:
Lek. wet. Bożena Mirecka
 


Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

 2. badania kontrolne zakażeń zwierząt;

 3. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt(1);

 4. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

przeprowadzanie:

 • weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

 • sprawowanie nadzoru nad:

  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

  • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,

  • obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,

  • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

  • utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt(2);

 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).