Wielicki Uniwersytet Dziecięcy

UWAGA ZMIANA TERMINU KWIETNIOWEGO ZJAZDU DLA DZIECI SZKOLNYCH

Nowe terminy zjazdów dla grup:

 • Alfa1, Beta1 i Gamma - 6.04.2019 r. - godziny zajęć: 13:00-16:30;
 • Alfa2 i Beta2 - 6.04.2019 r. - godziny zajęć: 9:00-12:30;
 • Delta, Epsilon i Sigma - 27.04.2019 r. - godziny zajęć: 9:00-12:30;


TERMINARZ ZJAZDÓW w semestrze letnim 2018/2019

Grupy z poziomu I (CZERWONA, ZIELONA, NIEBIESKA, ŻÓŁTA):
 • I zjazd – 16.02.2019 r.
 • II zjazd – 23.03.2019 r.
 • III zjazd – 6.04.2019 r.
 • IV zjazd – 18.05.2019 r.
 • V zjazd – 8.06.2019 r.
Grupy z poziomu II (ALFA1, ALFA2, BETA1, BETA2, GAMMA) + grupy z poziomu III (DELTA, EPSILON, SIGMA):
 • I zjazd – 23.02.2019 r.
 • II zjazd – 30.03.2019 r.
 • III zjazd – 13.04.2019 r. (UWAGA ZMIANA TERMINU)
 • IV zjazd – 25.05.2019 r.
 • V zjazd – 15.06.2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Solne Miasto w Wieliczce.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1.      Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
z siedzibą w Wieliczce  ul. Powstania Warszawskiego 1; 32-020 Wieliczka.

2.      W Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu  telefon 500-610-605.

3.      Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w następujących celach;

 1. realizacji procesu rekrutacji oraz organizacji zajęć Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego (WUD)

 2. promowania umiejętności dzieci biorących udział w warsztatach oraz promowania działalności WUD

4.      Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem następujących kategorii podmiotów;

 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. media lokalne

5.      Państwa dane osobowe będą przekazywane Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook. Wówczas Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.

6.      Dane osobowe Pani/Pana dziecka po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) lub do odwołania zgody.

7.      Posiada Pani/Pan prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych,

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)      żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)      ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)      prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.