Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w kulturze

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji. Na realizację tego zadania w 2011 roku Gmina Wieliczka przeznacza 160 000,00 zł. Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2011 r w dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, do godz. 16.00 w zaklejonej kopercie podpisanej „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury ”.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w tej dziedzinie, którym zostanie powierzone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie ich realizacji. Zadaniem z zakresu kultury jest wyłonienie podmiotów, które realizować będą działania z zakresu: twórczości profesjonalnej, tradycji i regionalizmu, edukacji dla kultury, wymiany kulturalnej z za granicą, wydawnictw.

Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2011 r.

Oferta musi spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r (Dz. U Nr 264 poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

ZARZĄDZENIE Nr 256 / 2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 grudnia 2010 r w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji.

WZÓR OFERTY

Tagi