Informacja o rejestrze osuwisk

W związku z licznymi postulatami mieszkańców Gminy Wieliczka w sprawie weryfikacji obowiązującej dokumentacji osuwisk i terenów zagrożonych (wykonanej w 1997 roku), zleciłem Państwowemu Instytutowi Geologicznemu Oddział Karpacki w Krakowie wykonanie opracowania „Rejestracja osuwisk i terenów zagrożonych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w skali 1:10 000 wraz z wykazaniem ich stopnia aktywności”.

 


Dokumentacja ta, po zaakceptowaniu przez Starostę Powiatu Wielickiego będzie podstawą do wyznaczenia obszarów uznanych za osuwiskowe lub tereny zagrożone.
Niniejsza publikacja dokumentacji ma na celu umożliwienie wyprzedzającego, tj. przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu (styczeń 2009 r.), zapoznania się z rejestrem terenów uznanych za osuwiskowe.

 

 

 

 

 

 

 

Tagi