INDEX

INDEX”

Gmina Wieliczka realizuje program „INDEX” skierowany do niepełnosprawnych studentów oraz uczniów szkół policealnych. Program ma na celu pomoc finansową w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz ich przygotowanie  poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Zachęcamy do składania wniosków na dofinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 28 lutego 2014 r. na Dzienniku Podawczym Urzedu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.

Wszelkie wyjaśnienia i pomoc w wypełnianiu wniosków otrzymać można w Zespole ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w godz. 8.00 - 16.00. Pracownicy urzędu chętnie odpowiedzą na Państwa pytania również pod nr telefonu 12 26 34 316.

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać student/uczeń niepełnosprawny, który:

  1. posiada ważne na dzień składania i podpisywania wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  2. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka

  3. jest studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe bądź jest uczniem szkoły policealnej,

  4. o średnich miesięcznych dochodach brutto nieprzekraczających:

   - 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

   - 150% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób samodzielnie gospodarujących


Pomoc finansowa przyznana ze środków Gminy w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

 • opłaty za naukę (czesne),

 • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu podręczników, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,

 • zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

 • dojazdów,

 • związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej


Pełny wykaz niezbędnych dokumentów

 

Regulamin

Wykaz dokumentów

Wniosek

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o rejestrach