Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II

Program przyjęty jest w celu poprawy warunków rozwoju uczniów zdolnych oraz zachęcania ich do zdobywania wiedzy oraz doskonalenia swoich umiejętności. Realizacja Programu sprzyja rozwijaniu talentów, zainteresowań, pobudza do twórczego myślenia i mobilizuje do dalszej pracy nad sobą.

 

Uchwała zawierająca program wspierania uzdolnionych uczniów jest aktem o charakterze wewnętrznym, który wyznaczył kierunki działania Gminy Wieliczka  w zakresie edukacji.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza ustalono wzory wniosków:

Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II

Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyznanie Stypendium Edukacyjnego Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II za wyniki w nauce

Załącznik Nr 3 - Wniosek o przyznanie Stypendium Edukacyjnego Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II za osiągnięcia artystyczne

Załącznik Nr 4 - Wniosek o przyznanie wróżenia w formie Listu Gratulacyjnego dla najlepszego ucznia szkoły

Załącznik Nr  9 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 


Uchwały  NR XVII/254/2020  Rady Miejskiej w Wieliczce  z dnia 9 czerwca 2020 roku, o zmianie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy

- - - - - - -

Uchwała Nr LIII/633/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie Uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II (załączyć link do uchwały)