Projekt EKO TEAM w Wieliczce

Gmina Wieliczka mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców przystąpiła od 1 lipca 2020 do projektu EKO TEAM, w ramach którego zostali zatrudnieni Ekodoradcy, których głównym zadaniem jest propagowanie i pomoc mieszkańcom w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, wymianie pieców opalanych paliwem stałym, podniesieniu efektywności energetycznej budynków, w efekcie służącym poprawie jakości powietrza w gminie i Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

 

Projekt EKO TEAM realizowany od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2023 roku
współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze Środków Unii Europejskiej, jako wynik aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

 

Cel projektu EKO TEAM wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się gminy, członkowskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, uznając w uchwale nr 14/IV/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 29 sierpnia 2017 r. poprawę jakości powietrza, jako dziedzinę współpracy metropolitalnej, deklarując tym samym prowadzenie skoordynowanych działań w tym zakresie, przyczyniając się ponadto do efektywnego wdrażania zapisów Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego.

 

Ekodoradcy w ramach swojej aktywności pomagają zainteresowanym mieszkańcom w pozyskaniu dotacji na:

  • wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe,

  • instalację  fotowoltaiczną lub pompę ciepła,

  • termomodernizację budynku lub jego części,

pochodzących z budżetu gminy, Województwa Małopolskiego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się z Ekodoradcami pod nr telefonu: 12-263-42-45, 690199375  lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. B. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka, parter.

 

Lista Ekodoradców zatrudnionych w ramach projektu:

    • Krzysztof Sacha – główny ekodoradca (projekt EKO TEAM)
e-mail: ksacha@wieliczka.eu, nr tel. 12-26-34-245

 

    • Anastazja Nowakiewicz – ekodoradca (projekt EKO TEAM)
e-mail: anowakiewicz@wieliczka.eu, nr tel. 12-26-34-247


    • Mirosław Mrozowski - ekodoradca (projekt EKO TEAM)
e-mail: mmrozowski@wieliczka.eu, nr tel. 12-26-34-246

 

    • Elżbieta Waśniowska – ekodoradca (projekt EKO TEAM)
e-mail: ewasniowska@wieliczka.eu, nr tel. 12-26-34-246

 

    • Magdalena Kołodziejczyk – ekodoradca (projekt EKO TEAM)
e-mail: mkolodziejczyk@wieliczka.eu, nr tel. 12-26-34-247

 

 


 

 

AKTUALNOŚCI

 

- - - - - - (01.06.2021) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Informacja dla Beneficjentów projektu Ekoprtnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski
Inwentaryzacja instalacji fotowoltaicznych przed montażem

 

Szanowni Państwo, Beneficjenci projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, uprzejmie informujemy, że w ramach Projektu firma AdMat-Eko Energia Odnawialna Martyna Piecuch z ramienia Wykonawcy tj. firmy Sanito przeprowadza inwentaryzację (projekt techniczny) przed montażem instalacji fotowoltaicznej.

 

Przedstawiciele firmy kontaktują się z mieszkańcami SMS-em lub telefonicznie, proszą również o przygotowanie faktury za energię elektryczną.

 

Jednocześnie informujemy, że:

  • Wizje lokalne przedmontażowe są wykonywane przez pracowników terenowych, którzy będą posiadać upoważnienia (wraz ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego) przygotowane przez gminę Wieliczka.

 

  • Jeśli Beneficjenci będą mieli wątpliwości co do tożsamości pracowników terenowych, należy zgłosić ten fakt bezpośrednio do tutejszego Urzędu lub do Pani Martyny Piecuch (606 557 645).

 

Informujemy, że prace we wszystkich subregionach prowadzone są jednocześnie, natomiast listy mieszkańców są ustalane na podstawie cotygodniowych aktualizacji list adresowych, dlatego też harmonogram prac jest przygotowany z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z osobami:

a) w zakresie wizji terenowych: Pani Martyna Piecuch, tel. +48 606 557 645,

b) w zakresie montażu instalacji: Pani Agata Mirochy +48 533 330 706 oraz Pan Tomasza Kusza tel. +48 533 334 538.

 

Ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, sprawę prowadzi inspektor ekodoradca Anastazja Nowakiewicz, tel. 12 26 34 247.

 

W maju br. przedstawiciel Firmy Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie będzie wykonywał oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych po wcześniejszym ustaleniu terminu. Dotyczy to osób, które do tej pory nie miały wykonanych ocen technicznych, a wyraziły chęć uczestnictwa w Projekcie. Audyty te są odpłatne a audytor dostarczy stosowną umowę na jego wykonanie.

 

Prezentacja Sanito 2021

 

 

- - - - - - (16.10.2020) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Czyste Powietrze” w Gminie Wieliczka.

 

1 października 2020 roku Burmistrz Artur Kozioł podpisał z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie porozumienie ustalające zasady wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Program oferuje dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (maksymalnie dwulokalowych) lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, wsparcie finansowe (nawet do 30 000 zł) w formie dotacji na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Na podstawie zawartego porozumienia, mieszkańcy Gminy Wieliczka, mogą korzystać z pomocy ekodoradców, zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Ekodoradcy pomogą mieszkańcom przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie oraz wypełnić wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz:

  • udostępnią stanowisko komputerowe umożliwiające złożenie wniosku,

  • wydrukują kompletny wniosek.

 

Wniosek wypełniony elektronicznie Wnioskodawca może:

- przesłać internetowo do WFOŚiGW w Krakowie – jeśli Wnioskodawca posiada podpis kwalifikowany, lub podpisany własnoręcznie przesłać w formie papierowej, albo

- złożyć w Urzędzie Gminy podpisany własnoręcznie w formie papierowej; wówczas Gmina niezwłocznie przekaże wniosek do WFOŚiGW w Krakowie.

 

Działanie to wpisuje się w realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieliczka. Mamy przekonanie, że pomoc Mieszkańcom w pozyskania dotacji stanowić będzie znaczącą zachętę do wymiany pieców opalanych węglem, instalowania odnawialnych źródeł energii i działań podnoszących efektywność energetyczną budynków mieszkalnych. Jest to także promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Gminy.

 

Informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się z Ekodoradcami pod nr telefonu:

12-263-42-45, 12-263-42-46, 12-263-42-47 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. B. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka, parter.

 

- - - - - - (14.09.2020) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Założyłeś lub planujesz instalację fotowoltaiczną po 1 lipca 2020 r.

Złóż wniosek o dofinansowanie 5000 zł do programu MÓJ PRĄD

nabór trwa do 18 grudnia 2020 r.

 

Pomocy w złożeniu wniosku udzieli pracownik EKO TEAM - Anastazja Nowakiewicz (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 12-26-34-247 lub mailowy: anowakiewicz@wieliczka.eu)

 

Praktyczne uwagi dla chcących złożyć wniosek do programu Mój Prąd według nowej procedury:

 

Złóż wniosek online - potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód (pomożemy w założeniu profilu zaufanego)

 

Od czego zacząć?... Przygotuj:

1. Faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie (jeśli zapłatę uiszczono gotówką)

3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

4. login i hasło do Profilu Zaufanego (jeśli jest).

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.


Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.