Posiłek w szkole i w domu - rządowy program dożywiania na lata 2024-2028

Przypominamy, że Gmina Wieliczka, poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce uczestniczy w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

 

Wojewoda Małopolski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Wieliczka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 404 000,00 zł z przeznaczaniem na realizację Programu w 2024 roku (moduł 1 i 2). Planowany koszt realizacji programu w Gminie Wieliczka w 2024 r. ogółem to 1 085 450,00 zł.

 

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

W ramach programu udziela się wsparcia:
    1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

    2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

    3) pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

 

 

Realizatorem Programu na terenie Gminy jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce.  Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu:

  • 12 278 19 55,
  • 12 278 45 61.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda Małopolski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Wieliczka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 705 320,00 zł z przeznaczaniem na realizację Programu w 2023 roku (moduł 1 i 2). Planowany koszt realizacji programu w Gminie Wieliczka w 2023 r. ogółem to 1 378 300,00 zł.

 

Do pobrania:
1)  Uchwała nr LXI/925/2023 rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania.

 

 

5. Do pobrania: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/1009934/Uchwala-LXI_925_2023 Uchwała nr LXI/925/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 grudnia 2023 r.