GMINNA RADA SENIORÓW w Wieliczce

Gminna Rada Seniorów w Wieliczce jest reprezentacją osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

 

Gminna Rada Seniorów działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Miejską w Wieliczce na mocy uchwały nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce.

 

W dniu 9 stycznia 2020 r. Gminna Rada Seniorów została powołana na 5 - letnią kadencję.

 

Jedenaścioro członków Rady zostało wybranych w głosowaniu 6 grudnia 2019 r. podczas Zgromadzenia Seniorów, a pozostałe osoby zostały wskazane przez Radę Miejską oraz Burmistrza Wieliczki. Zgodnie ze Statutem Rada będzie obradować co najmniej raz na kwartał.

 

Gminną Radę Seniorów w Wieliczce tworzą:

 • Klima Maria – Sekretarz Rady,
 • Kłapa Zenona – Wiceprzewodnicząca Rady,
 • Kozioł Hanna – Przewodnicząca Rady,
 • Ciupka Kazimiera,
 • Dzido Danuta,
 • Gawor Stefania,
 • Gurgul Maria,
 • Machnik Zofia,
 • Majer Elżbieta,
 • Materna Anna (rezygnacja z dniem 22.03.2021 r.),
 • Piotrowicz Bohdan,
 • Poprawa Krystyna,
 • Stryszowska-Kargol Franciszka,
 • Woźniak Leszek

 

A K T U A L N O Ś C I


 

Projekty Gminnej Rady Seniorów – sesja w dniu 19 lutego 2021 r.

 

19 lutego 2021 r. w odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, na której pozytywnie zaopiniowano pięć projektów:

 

Gminna Rada Seniorów spotkała się w formie online i jednomyślnie zatwierdziła bardzo ważne dla Seniorów projekty gminne. Sesje poprowadziła przewodnicząca Rady Pani Hanna Kozioł.

 

 

PROJEKT BUDOWY SZPITALA GERIATRYCZNEGO W WIELICZCE

Projektowana Placówka przy ul.Jedynaka w Wieliczce powstanie przy współpracy z miastem Kraków. W zamierzeniach ma być modelowym ośrodkiem kompleksowej, zintegrowanej opieki nad osobami starszymi w wieku powyżej 60. lat, odpowiadającym na potrzeby współczesnego społeczeństwa w skali regionu.

 

Planowany skład Centrum:

 • Oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobową kompleksową opiekę medyczną nad chorymi w podeszłym wieku,

 • Dzienny oddział geriatryczny sprawujący opiekę nad chorymi po 60. roku życia, którzy są samodzielni,

 • Oddział dzienny psychogeriatryczny, którego celem będzie pomoc psychiatryczna i psychologiczna,

 • Poradnia geriatryczna wykonująca świadczenia medyczne w formie ambulatoryjnej,

 • Pracownia tomografii komputerowej,

 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.

 

Zakres działalności:

 • lecznictwo ambulatoryjne,

 • szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym),

 • poradnictwo rodzinne,

 • psychologiczne,

 • usługi teleopieki.

 • usługi świadczone w poradniach specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej).

 

PROGRAM WSPARCIA "90-SIĄTKA":

Na terenie Gminy Wieliczka realizowany będzie projekt „90-siątka”, którego beneficjentami są osoby w wieku 90 lat i więcej. Projekt zakłada wypłatę świadczenia w wysokości 1000 zł, które będzie wypłacane w dwóch transzach na podstawie uprzednio złożonego wniosku. Świadczenie wypłacane będzie w miesiącach: kwiecień oraz listopad. Realizacja projektu ma korzystny wpływ na sytuację życiową osoby w wieku 90 lat, która zazwyczaj wymaga opieki i specjalistycznego leczenia. Otrzymane świadczenie zwiększa również szansę na pozostanie seniora w środowisku zamieszkania opóźniając tym samym moment, w którym zasadne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej.

 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka szacunkowo przebywa ok. 380 osób w wieku 90 lat i więcej. 12 z tych osób korzysta z pomocy MGOPS w Wieliczce, 10 osób objętych jest wsparciem w formie usług opiekuńczych. Seniorzy w wieku 90 lat i wzwyż posiadają zazwyczaj stałe dochody w postaci renty, emerytury, dodatków. Wydatki, głównie na leki i leczenie stanowią zapewne znaczny procent całego dochodu seniora. Dlatego też pomoc w postaci dodatkowego świadczenia dwa razy w roku byłoby dla nich ogromnym wsparciem. Wypłata świadczenia pomyślana jest tak, aby zwiększyć dochody osób starszych w okresach przedświątecznych.