GMINNA RADA SENIORÓW w Wieliczce

Gminna Rada Seniorów w Wieliczce jest reprezentacją osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

 

Gminna Rada Seniorów działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Miejską w Wieliczce na mocy uchwały nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce.

 

W dniu 9 stycznia 2020 r. Gminna Rada Seniorów została powołana na 5 - letnią kadencję.

 

Jedenaścioro członków Rady zostało wybranych w głosowaniu 6 grudnia 2019 r. podczas Zgromadzenia Seniorów, a pozostałe osoby zostały wskazane przez Radę Miejską oraz Burmistrza Wieliczki. Zgodnie ze Statutem Rada będzie obradować co najmniej raz na kwartał.

 

Gminną Radę Seniorów w Wieliczce tworzą:

 • Klima Maria – Sekretarz Rady,
 • Kłapa Zenona – Wiceprzewodnicząca Rady,
 • Kozioł Hanna – Przewodnicząca Rady,
 • Ciupka Kazimiera,
 • Dzido Danuta,
 • Gawor Stefania,
 • Gurgul Maria,
 • Machnik Zofia,
 • Majer Elżbieta,
 • Materna Anna (rezygnacja z dniem 22.03.2021 r.),
 • Piotrowicz Bohdan,
 • Poprawa Krystyna,
 • Stryszowska-Kargol Franciszka,
 • Woźniak Leszek

 

A K T U A L N O Ś C I


 

Gminna Rada Seniorów, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zapraszają do wspólnego spędzania czasu w ramach projektu "Seniorze, czas wyjść z domu".

 

 

 

 

(29 marca 2023)

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KWIATY MOJA MIŁOŚĆ” NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I PRZYDOMOWY OGRÓD.

 

I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców Gminy Wieliczka do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia, aktywizacja społeczności lokalnej oraz zaszczepienie w ludziach pasji ogrodniczej. „Ogrodoterapia”

 

II. Organizator
Gminna Rada Seniorów pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka


III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. Adresatem konkursu są seniorzy – mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka.

2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:
• balkony,
• ogródki przydomowe.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia . Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i jest dostępny na stronie www.wieliczka.eu  oraz www.seniorzy.wieliczka.eu

4. Zgłoszenia wraz z fotografiami ogródka/balkonu w formie fotografii w formacie A4 w ilości 2 sztuk w każdej kategorii należy złożyć do 31 SIERPNIA na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, w zaklejonej kopercie  zaadresowanej: Gminna Rada Seniorów, prace na konkurs - „Kwiaty – moja miłość”.

5. Oceny dokona komisja powołana przez organizatora.

6. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
a) w przypadku ogrodu:
- ogólne wrażenie estetyczne ogrodu,
- pomysłowość i oryginalność zagospodarowania terenu,
b) w przypadku balkonu:
– ogólne wrażenie estetyczne balkonu,
– pomysłowość i oryginalność.

7. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników w związku z udziałem w konkursie.

8. Przekazane prace przechodzą na własność organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w celach promocyjnych.

10. Spośród zgłoszonych do konkursu ogrodów i balkonów komisja wyłoni 3 najładniejsze ogrody oraz 3 najładniejsze balkony. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

11. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej www.wieliczka.eu    oraz www.seniorzy.wieliczka.eu


O sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.


IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie na najładniejszy balkon i przydomowy ogród

 


 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA I GMINNĄ RADĘ SENIORÓW W WIELICZCE pt. „PISANE NIE DO SZUFLADY”(TRZECIA EDYCJA)

 


I. ORGANIZATORZY
* Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka,
magistrat@wieliczka.eu
* Gminna Rada Seniorów w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
* Poezja
* Proza


2. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wieliczka w wieki powyżej 60 lat.


3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w I kategorii maksimum 5 wierszy lub w II kategorii maksimum dwóch utworów, nigdy wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach.
Utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu.


4. Całość należy dostarczyć do dnia 31.08.2023 r na adres Gminna Rada Seniorów, Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI „ PISANE NIE DO SZUFLADY”.

 


III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane prze Organizatorów.
2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury przyzna I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
3. Najlepsze utwory przesłane na konkurs mogą zostać opublikowane w pokonkursowej antologii oraz w regionalnych pismach literackich.
4. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych prac i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów.


IV. FORMA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe- poetyckie i pisane prozą (nieprzekraczające 25 stron) powinny być przesłane:
a) w formie wydruku, na papierze formatu A4 (czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia- odstępy między wierszami 1,5), dopuszcza się przesłanie prac w formie napisanej odręcznie (pismo musi być czytelne),
b) w formie elektronicznej w formacie PDF (CD lub pendrive).
2. Praca przygotowana w jednej z powyższych form powinna być podpisana logiem lub pseudonimem. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem pracy z następującymi informacjami:
a) tytuł wierszy i utworów pisanych prozą,

b) imię i nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) numer telefonu kontaktowego,
e) adres mailowy autora (jeżeli posiada),
f) zgoda (oświadczenie) na nieodpłatne publikowanie prac- przekazanie praw autorskich na rzecz organizatora.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni.
2. Dane osobowe wszystkich uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


VI. BIURO ORGANIZACYJNE
Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce
Gminna Rada Seniorów w Wieliczce
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
magistrat@wieliczka.eu


Osoba do kontaktu: Hanna Kozioł
tel. 692-621-381
e-mail; hannakoz74@gmail.com


*terminarz konkursu może ulec zmianie

 

 

(22 lutego 2023) XI sesja Gminnej Rady Seniorów

 

 

Już po raz jedenasty w wielickim Magistracie zebrała się Gminna Rada Seniorów, w której - na zaproszenie Przewodniczącej Rady Hanny Kozioł udział wzięły: Agnieszka Szczepaniak - zastępca Burmistrza ds. społecznych oraz Dominika Chylińska - dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 


 

Projekty Gminnej Rady Seniorów – sesja w dniu 19 lutego 2021 r.

 

19 lutego 2021 r. w odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, na której pozytywnie zaopiniowano pięć projektów:

 

Gminna Rada Seniorów spotkała się w formie online i jednomyślnie zatwierdziła bardzo ważne dla Seniorów projekty gminne. Sesje poprowadziła przewodnicząca Rady Pani Hanna Kozioł.

 

 

PROJEKT BUDOWY SZPITALA GERIATRYCZNEGO W WIELICZCE

Projektowana Placówka przy ul.Jedynaka w Wieliczce powstanie przy współpracy z miastem Kraków. W zamierzeniach ma być modelowym ośrodkiem kompleksowej, zintegrowanej opieki nad osobami starszymi w wieku powyżej 60. lat, odpowiadającym na potrzeby współczesnego społeczeństwa w skali regionu.

 

Planowany skład Centrum:

 • Oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobową kompleksową opiekę medyczną nad chorymi w podeszłym wieku,

 • Dzienny oddział geriatryczny sprawujący opiekę nad chorymi po 60. roku życia, którzy są samodzielni,

 • Oddział dzienny psychogeriatryczny, którego celem będzie pomoc psychiatryczna i psychologiczna,

 • Poradnia geriatryczna wykonująca świadczenia medyczne w formie ambulatoryjnej,

 • Pracownia tomografii komputerowej,

 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.

 

Zakres działalności:

 • lecznictwo ambulatoryjne,

 • szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym),

 • poradnictwo rodzinne,

 • psychologiczne,

 • usługi teleopieki.

 • usługi świadczone w poradniach specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej).

 

PROGRAM WSPARCIA "90-SIĄTKA":

Na terenie Gminy Wieliczka realizowany będzie projekt „90-siątka”, którego beneficjentami są osoby w wieku 90 lat i więcej. Projekt zakłada wypłatę świadczenia w wysokości 1000 zł, które będzie wypłacane w dwóch transzach na podstawie uprzednio złożonego wniosku. Świadczenie wypłacane będzie w miesiącach: kwiecień oraz listopad. Realizacja projektu ma korzystny wpływ na sytuację życiową osoby w wieku 90 lat, która zazwyczaj wymaga opieki i specjalistycznego leczenia. Otrzymane świadczenie zwiększa również szansę na pozostanie seniora w środowisku zamieszkania opóźniając tym samym moment, w którym zasadne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej.

 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka szacunkowo przebywa ok. 380 osób w wieku 90 lat i więcej. 12 z tych osób korzysta z pomocy MGOPS w Wieliczce, 10 osób objętych jest wsparciem w formie usług opiekuńczych. Seniorzy w wieku 90 lat i wzwyż posiadają zazwyczaj stałe dochody w postaci renty, emerytury, dodatków. Wydatki, głównie na leki i leczenie stanowią zapewne znaczny procent całego dochodu seniora. Dlatego też pomoc w postaci dodatkowego świadczenia dwa razy w roku byłoby dla nich ogromnym wsparciem. Wypłata świadczenia pomyślana jest tak, aby zwiększyć dochody osób starszych w okresach przedświątecznych.