Pozostałe jednostki

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 26
tel. fax 12 278-45-61
e-mail: mgops@wieliczka.eu
Zakres wykonywanych zadań wynikający z obowiązujących ustaw:
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.Nr 64 poz.593 z późn. zm)
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. z dn. 24-07-2006 r. Dz.U.Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.u nr 192 poz.1378 z późn.zm).

Obsługa mieszkańców:

 • Zespół pracowników socjalnych - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej,
 • Zespól ds. zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz Funduszu alimentacyjnego,
 • Zespół Finansowo-Księgowy,
 • Zespół ds. administracyjno-biurowych.

 

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

ul. Bolesława Limanowskiego 32

tel. 12 278-20-10, 12 250-11-90

W godz. pon. 8.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00

formularze podstawowych wniosków składanych do Gminnego Zarządu Dróg

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 10
tel. 12 291 48 06, 12 278-30-58, 12 278-24-55
www.zgk.wieliczka.eu
e-mail: zgk@wieliczka.eu

 

Oddział Wodociągów i Kanalizacji - ul. Juliusza Słowackiego 10
tel. 12 278-18-95


Oddział Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg - ul. Józefa Jedynaka 30
tel. 12 278-17-66

 

Jako spółka świadcząca usługi o charakterze komunalnym wykonuje szereg robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania miasta oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Strefa Płatnego Parkowania
ul. Juliusza Słowackiego 10
tel. 12 278 25 22

Zakres działalności:
- zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w Wieliczce (15 parkometrów)

ul. Powstania Warszawskiego - z powodu przeniesienia przystanku - brak strefy

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
ul. Juliusza Słowackiego 51
tel. 12 352 34 26; 12 352 34 27   fax: 12 294 91 89
e-mail: zbk@wieliczka.eu

www.zbk.wieliczka.eu

Zakres działalności: 

 • administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi które są własnością gminy,
 • administrowanie mieniem sołeckim,
 • administrowanie budynkami komunalnymi.


Straż Miejska Wieliczka
ul. Plac Mieczysława Skulimowskiego 1
tel. 12-278-21-05, 288-11-99 fax 12 289-35-10
www.straz.wieliczka.eu
e-mail: straz@wieliczka.eu

Zakres działalności:
- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki policji,
- zabezpieczanie imprez masowych.

  
Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce
ul. Józefa Piłsudskiego 38
tel. fax 12 278-30-04
www.zckwieliczka.pl
e-mail: cmentarz@zckwieliczka.pl

Zakres działalności:

 • utrzymywanie porządku na cmentarzu,
 • przyjmowanie opłat prolongacyjnych na 20 lat (przy grobach ziemnych),
   kontrola i wydawanie zezwoleń na budowę grobów i nagrobków,
 • administrowanie ewidencją pochówków,
 • remonty zabytkowych nagrobków i alejek,
 • dbanie o zieleń cmentarza.

 

Solne Miasto Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 15
32-020 Wieliczka
e-mail: info@solnemiasto.eu
www.solnemiasto.eu

 Zakres działalności:
- zarządzanie kompleksem: basenów (kryta pływalnia i zjeżdżalnia), ORLIK 2012, kortami.

 
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
ul. Bolesława Szpunara 20
tel. 12 27-96-300
e-mail: spzlo@spzlo@wieliczka.pl
www.spzlo.wieliczka.pl

Zakres działalności:
- świadczenie bezpłatnie usług medycznych w ramach umowy z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka w ramach: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, rehabilitacji.