Uczeń na wsi

"Uczeń na wsi"

Gmina Wieliczka we współpracy z małopolskim Oddziałem PFRON realizuje program „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Zachęcamy do składania wniosków w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2008r. do 30.09.2008r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka ul. Pocztowa 1 w Zespole ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w godz. 9.00 – 15.00. Ponadto pracownicy Urzędu chętnie odpowiedzą na Państwa pytania pod nr telefonu 012 278 15 00 lub 288 21 00 oraz służą pomocą przy wypełnieniu wniosków.Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu
może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

  1. posiada ważne na dzień składania i podpisywania wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej i klasy „0”),

  3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miejsko –wiejskiej lub w mieście do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej (tylko sołectwa)

Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:

  1. kserokopie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

  2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,

  3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

  4. kserokopie aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

  5. kserokopie dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

  1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

  2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy),

  3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

  Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu komputerów!

  4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

  5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.


Przykładowy katalog przedmiotów, które można sfinansować z programu ,,Uczeń na wsi”:

 1. Podręczniki, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne, itp.;

 2. Artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki,nożyczki, itp.);

 3. Artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, itp.);

 4. Tornister szkolny, plecak, piórnik;

 5. Kostium gimnastyczny, dres, buty (max. 2 komplety/pary na rok szkolny) itp.;

 6. Strój roboczy na praktyki zawodu;

 7. Komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office multimedialne kursy językowe, kasety wideo,płyty DVD, itp.;

 8. Pomoce i przedmioty edukacyjno- terapeutyczne;

 9. Edukacyjne gry planszowe;

 10. Rower, wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w szkole lub, gdy uczeń uczestniczy w sekcji kolarskiej;

 11. Instrumenty muzyczne, w sytuacji gdy uczeń pobiera naukę gry na tym instrumencie;

 12. Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;

 13. Magnetofon, Video VHS, DVD – wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach.

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka ul. Pocztowa 1 oraz na stronie internetowej www.wieliczka.eu (poniżej do pobrania):


Ulotka informacyjna

Materiały informacyjne dla wnioskodawcy

Pełny wykaz niezbędnych dokumentów

Oświadczenie o dochodzie

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wysokości dochodów

Wniosek

Wzór umowy