Położenie geograficzne

 

Gmina Wieliczka leży na południowy - wschód od Krakowa, zajmując obszar 100,1 km2. Jej strukturę administracyjną tworzą: miasto Wieliczka oraz 29 sołectw.

Gmina graniczy:

  • na północnym zachodzie z Krakowem,

  • na zachodzie z gminami Świątniki i Siepraw,

  • na wschodzie z gminami Biskupice i Niepołomice,

  • na południu z gminami Dobczyce i Gdów.

    Siedziba gminy - miasto Wieliczka - zajmuje powierzchnię 13,4 km2 granicząc bezpośrednio z obszarem miejskim Krakowa.

Obszar gminy Wieliczka położony jest w dorzeczu rzeki Raby, Wilgi i Serafy, które to rzeki wpływają do Wisły, stanowiącej północną granicę gminy. Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone. Część południowa ma bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu, natomiast północna, położona w pradolinie Wisły, jest raczej nizinna.

 

panorama miasta


Wieliczka posiada dogodne położenie komunikacyjne. Przez obszar miasta przebiega główna magistrala kołowa Kraków - Przemyśl (droga krajowa nr 4 i europejska trasa E40). Miasto pełni funkcję lokalnego węzła komunikacji drogowej: krzyżują się tutaj szlaki komunikacyjne łączące Wieliczkę z Krakowem, Niepołomicami, Gdowem i Dobczycami.

 

Wieliczka to najczęściej, oprócz Krakowa odwiedzane miasto Małopolski. Doskonałe położenie - bliskie sąsiedztwo głównych węzłów komunikacyjnych, piękne zabytki i nowe inwestycje władz plasują w tej chwili Wieliczkę w czołówce najatrakcyjniejszych miast Polski.

Wieliczka rozwija się m.in.: dzięki opracowaniu i uchwaleniu nowego studium zagospodarowania przestrzennego, Strategii rozwoju gminy na 2007-2013 oraz wieloletniego planu inwestycyjnego.
Do solnego miasta sprowadza się coraz więcej ludzi. Swoje siedziby zakładają tutaj nowe firmy. Władze mając na uwadze tempo rozwoju podkrakowskiej miejscowości starają się zapewnić zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom jak najlepsze warunki. Dlatego opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym zakłada się zwiększenie terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo, jak i inwestycje. Na uwolnionych pod budownictwo i działalność komercyjną terenach gmina planuje budowę infrastruktury poprawiającej jakość życia mieszkańców.

 

noc panorama