Gminny Program Rewitalizacji

A k t u a l n o ś c i

 

 

(13.05.2024 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gmibnnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023

 

(26.02.2024 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka

 

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia punktu konsultacyjnego w dniu 11.03.2024 r. w godzinach 9.00-11.00 oraz 15.00-17.00 w Sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 w celu zgłaszania pomysłów na projekty rewitalizacyjne.

 

(01.08.2023 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mapa obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka na lata 2016-2023

 

(02.06.2023 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,292263,gpr-gminny-program-rewitalizacji.html

 

 

 

 

(27.12.2022 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na
lata 2016-2023

 

Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na
lata 2016-2023

 

Uchwała Komitetu Rewitalizacji w sprawie zaopiniowania oceny aktualności i stopnia realizacji GPR Miasta Wieliczka na lata 2016-2023

 

(07.02.2018 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WIELICZKA NA LATA 2016 - 2023.pdf

 

 

 

(31.03.2017 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że do dnia 21 kwietnia 2017 r., do godz. 16.00 został ustalony termin zgłaszania kandydatów na członków Komitetu ds. Rewitalizacji dla Miasta Wieliczka. Zgłoszenia należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

 

Kandydatów na członków Komitetu ds. Rewitalizacji mogą zgłaszać :

  • Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce,

  • Rada Miejska w Wieliczce,

  • Grupa minimum 15-tu mieszkańców,

  • Wspólnota Mieszkaniowa,

  • Organizacja pozarządowa,

  • Przedstawiciele pracodawców.

 

Spośród zaproponowanych kandydatów Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce powoła skład Komitetu ds. Rewitalizacji.

 

Komitet ds. Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Zgodnie z definicją określoną w ustawie o rewitalizacji ( art.2 ust.2) interesariuszami są przed wszystkim:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

W załączeniu :

- Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31.03.2017 r.

- Uchwała nr XXXIII/403/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30.03.2017 r.

(20.01.2017 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz 353), Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka podaje do publicznej wiadomosci decyzję o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dla "Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka 2016-2023".

 

obwieszczenie burmistrza.pdf

odpowiedź na zapytanie.pdf

 

(09.01.2017 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport z konsultacji społecznych - Gminny Program Rewitalizacji

 

(28.12.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 2 grudnia 2016 r. zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  trwa proces  opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 z ponad 16 podmiotami zewnętrznymi  wymienionymi w ww. ustawie.

Projekt GPR MIASTA WIELICZKA NA LATA 2016-2023 do konsultacji.pdf

Załącznik mapa GPR

 

(09.12.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.pdf

 

(11.10.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że w dniach od 5.10.2016 r. do 5.11.2016 r. odbywają  się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

 

W dniu dzisiejszym tj. 11.10.2016 r. w godzinach  14.00 – 17.00 w sali magistrat UMiG w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1. odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne.

ZAPRASZAMY ! 

 

(04.10.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i gminy Wieliczka zaprasza do udziału w  konsultacjach społecznych dotyczących PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA WIELICZKA NA LATA 2016 – 2023 oraz PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU DS. REWITALIZACJI.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że w dniach od 5.10.2016 r. do 5.11.2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1)  zbierania uwag z wykorzystaniem Formularza elektronicznego umieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Index/index.html, który należy przesłać na adres konsultacje@wieliczka.eu lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1, Dziennik Podawczy;

2)  zbieranie uwag i opinii w formie Ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu, zakładka „Gminny Program Rewitalizacji” oraz pod adresem: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=44185&newtest=Y&lang=pl.

 

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016 - 2023 oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się: w dniu 11.10. 2016 r. w godzinach  14.00 – 17.00 w sali magistrat UMiG w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 oraz projekt uchwały  w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji dostępny jest na stronie gminy Wieliczka: www. wieliczka.eu, zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”, na stronie podmiotowej Gminy Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Index/index.html oraz na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w terminie od dnia  5.10.2016 r. - 5.11.2016 r.


Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Załączniki:
- projekt GPR
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie zasad wyznaczania składu oraz  zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji
- formularz zgłaszania uwag
- mapa zmian przestrzenno-funkcjonalnych

 

(27.09.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

w sprawie planowanych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016 - 2023 oraz projektu uchwały ws. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą od 5.10.2016 r. do 5.11.2016 r.

 

Pełna treść >> Obwieszczenia <<

 

(13.09.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej.

 

Program przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających przy organizacjach pozarządowych, jest ukierunkowany na wspieranie społeczności i realizowany będzie na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.

 

W ramach programu przyznawane będą dotacje od 3 000 do 15 000 zł. Nie jest wymagany finansowy wkład własny.

 

Termin składania wniosków mija 3.10.2016 o godzinie 15:00. Wnioski należy wypełnić na formularzach dostępnych na www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze i przesłać na adres e-mail: naszepowietrze@gmail.com

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze/szczegoly/id/301

 

 

(01.09.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka na lata 2016-2023.

 

(31.08.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXIII/279/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka na lata 2016-2023.

 

(27.07.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.

 

W dniu 22 lipca 2016 r. Rada Miejska w Wieliczce podjęła Uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.

 

(12.07.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka, prowadzonych w terminie 4 maja 2016 r. - 6 czerwca 2016 r. w ramach przygotowań do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Wieliczka.

 

Raport z konsultacji społecznych

Mapa

 

(01.06.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ostatnie dni konsultacji

Gminnego Programu Rewitalizacji

 

 

 

(04.05.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.


Konsultacje przedłożonego projektu uchwały Rady Miejskiej  rozpoczynają się od 04.05.2016 r i potrwają do 06.06.2016 r.


Projekt uchwały dostępny jest również do wglądu na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.


Konsultacje prowadzone są w formie:

1. zbierania uwag  z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej, bip.malopolska.pl/umigwieliczka, zakładka Konsultacje społeczne , a  także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, www.wieliczka.eu.,  zakładka Gminny Program Rewitalizacji Wypełniony formularz należy przesłać na adres konsultacje@wieliczka.eu lub złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1.

2. zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnionej online i dostępnej na stronie internetowej: ankieta do wypełnienia online

3. wywiadów.

 

Materiały będące przedmiotem konsultacji społecznych są załączone do niniejszego ogłoszenia:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka wraz z uzasadnieniem (Projekt uchwały Rady Miejskiej.pdf)


Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka na lata 2016-2023 (Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf)


Mapa w skali 1:5000 zawierająca wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wieliczka (Mapa Wieliczki obszar GPR A1 1:5000 w2.pdf)

Formularze konsultacyjne (Formularz konsultacyjny.doc oraz ankieta do wypełnienia online)

 

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu oraz wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

 

(28.04.2016 r.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta  Wieliczka, które odbędą się od dnia 04.05.2016 r do 06.06.2016 r.

 

Na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), oraz art. 5a ust. 1 art. 30 ust. 2 pkt. 1 a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), a także z Zarządzenia Burmistrza nr 72/2016 r. z dnia 21.04.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.


W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) niezbędne jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W tym celu opracowana została diagnoza  społeczno-gospodarczo-przestrzenna, na podstawie której wskazano obszary charakteryzujące się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych, które powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

 

Diagnozę przeprowadzono na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych m.in. z : komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce (w tym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Straży Miejskiej w Wieliczce, Głównego Urzędu Statystycznego itd. oraz na podstawie umieszczonej na stronie internetowej UMiG w Wieliczce  ogólnodostępnej ankiety. 

 

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Wieliczki, jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy  rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.