Program Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Wieliczka na lata 2018-2023

 

 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

 2. Dotacja do ogniw fotowoltaicznych na obiektach prywatnych.

 3. Rozwój ekologicznego transportu publicznego.

 4. Tworzenie nowych terenów zielonych.

 5. Edukacja ekologiczna.

 6. Wykonanie inwentaryzacji czynnych źródeł ciepła w Gminie Wieliczka.

 7. Wdrażanie działań z Zakresu Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.

 8. Wdrożenie e-usługi ZWK ( min. wprowadzania danych), która posłuży do:

 

 • - gromadzenia zebranych danych z inwentaryzacji i wprowadzana późniejszych zmian,

 • - usystematyzowania działań związanych z Programami wymiany kotłów,

 • - oznaczenia na mapie budynków gdzie konieczna jest wymiana źródła ciepła oraz gdzie system ogrzewania został zmodernizowany,

 • - prowadzenia bazy kontroli budynków dot. ochrony powietrza, np. interwencji Straży Miejskiej, Pracowników Urzędu w miejscach gdzie przeprowadzono wizję lokalną związaną ze spalaniem niewłaściwego paliwa, użytkowania niewłaściwych urządzeń grzewczych, nieprzestrzegania przepisów uchwały antysmogowej itp.

 1. Prowadzenie „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce” zgodnie
  z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 2. Prowadzenie kontroli palenisk, zarówno systemowych oraz interwencyjnych na terenie Gminy Wieliczka przez Straż Miejską oraz Pracowników Urzędu z intensyfikacją w okresie jesienno- zimowym.

 3. Pobieranie próbek popiołu do badania, w sytuacjach wzbudzających podejrzenia spalania niewłaściwych materiałów.

 4. Prowadzenie Programów dotacyjnych do wymiany kotłów:

 • - do końca 2019 r. zakończenie i rozliczenie obecnie trwającego Programu RPOWM mającego na celu wymianę 714 nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły biomasowe,

 • - do końca 2018 r. zakończenie i rozliczenie Programu PONE,

 • - w roku 2019 wystąpienie z wnioskiem do UMWM o pozyskanie środków na wymianę kotłów z Programu RPO realizowanego w latach 2020-2021,

 • - pozyskanie środków na wymianę kotłów oraz OZE z innych źródeł finansowych.

 1. Pomoc przy uzyskaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych.

 2. Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce w celu zdiagnozowania możliwości pomocy osobom ubogim objętych ubóstwem energetycznym. Wprowadzenie Programu dotacyjnego dla tych osób.

 3. Poszerzanie sieci sensorów do badania jakości powietrza (docelowo ok. 22 czujniki- głównie w pobliżu szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej).

 4. Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej „Wieliczka w zdrowej atmosferze” wraz z informacjami dot. stanu jakości powietrza, programów dotacyjnych, aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony powietrza, promowania właściwych postaw proekologicznych, informowanie o darmowej komunikacji miejskiej itp.

 5. Prowadzenie projektu wywieszania tablic w kolorach żółtym, pomarańczowym i czerwonym w czasie prognozowania odpowiednio I; II; III zagrożenia zanieczyszczenia powietrza w szkołach, przedszkolach, jednostkach gminnych, ośrodkach zdrowia, budynkach użyteczności publicznej.

 6. Wprowadzenie na terenie Gminy obowiązku zgłaszania zmiany systemu ogrzewania.

 7. Prowadzenie przez Ekodoradcę jak również pracowników referatu kampanii informacyjno- edukacyjnej dot. problemu zanieczyszczenia powietrza i działań zmierzających do jego poprawy w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo przeprowadzenie spotkań z OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich, przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestnictwo w zebraniach wiejskich.

 8. Współpraca z lokalnymi grupami działania np. Wielickim Alarmem Smogowym.

 9. Organizacja wydarzenia „Wielicki Ekopiknik”.

 10. Organizacja Rodzinnego Konkursu Ekologicznego.

 11. Organizacja Konkursu Ekologicznego w szkołach, przedszkolach.

 12. Współdziałanie z innymi Gminami Małopolski w ramach Programu LIFE.

 13. Współdziałanie z Gminami obszaru Metropolii Krakowskiej w celu podejmowania wspólnych działań i inicjatyw dot. poprawy jakości powietrza.

 14. Rozpowszechnie broszur i ulotek, plakatów z aktualnie obowiązującym przepisami i ich przestrzegania dot. systemu ogrzewania, spalania właściwych paliw itp.

 15. Promowanie korzyści z ogrzewania gazowego, szczególnie w zwartej zabudowie mieszkaniowej w obszarze miejskim.

 16. Promowanie programu „Czyste powietrze”, prowadzonego przez WFOŚiGW w Krakowie.