Kontakt z Urzędem

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

ul. Powstania Warszawskiego 1,

32-020 Wieliczka

tel.  +48 12 26 34 100

fax +48 12 27 86 860  

adres na platformie EPUAP: /y885h0evy6/skrytka

magistrat@wieliczka.eu

NIP: 683-00-11-450            REGON: 000525470

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek-piątek: 8.00 - 16.00

 

Numer konta bankowego dla następujących należności:

- opłaty skarbowej

- użytkowania wieczystego

- czynszu dzierżawnego
20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

 

Numer konta bankowego dla wszystkich należności podatkowych
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psa, opłata targowa)

Bank Spółdzielczy w Wieliczce
47 8619 0006 0010 0200 4705 0001

 

 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, email: magistrat@wieliczka.eu, tel.  +48 12 26 34 100, adres na platformie EPUAP: /y885h0evy6/skrytka;

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

III. Ogólne cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji; zadań; własnych, zleconych, porozumień reazliowanych z innymi organami samorządu terytorialnego lub administracji rządowej. Zadania te określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Ogólne podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w art. 6 ust. 1 lit a-f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b,c,g,h.

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka dla każdej załatwianej sprawy.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym,  audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych,
 2. oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt), lub przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody do czasu zrealizowania celu lub jej odwołania.

VI. Posiada Pani/Pan prawo do;

 1. dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO przy czym:

Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób od których dane pozyskano. Powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO* i wynika z następujących przepisów:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

W przypadku żądań dostępu do Pani/Pana danych osobowych w związku z zakończonymi postępowaniami w trybach ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadkach gdy Pani/Pana żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku by je zrealizować, Administrator ma prawo oczekiwać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

1. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

2. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem ust. 3 lit b, e tj. dane są niezbędne:

 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

3. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

4. prawo do cofnięcia udzielonej zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody

5. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO przy czym prawo to zostało ograniczone przez ustawę wdrażającą RODO* w następujących przepisach:

 • w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i wynik postępowania
 • w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu - wystąpienie z żądaniem organiczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań w przedmiocie uchwalania miejscowych planów odbudowy
 • w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.
 • w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 • w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzanianie wpływa na przebieg kontroli oraz na uprawnienie właściwego organu do nałożenia kary
 • w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o o rewitalizacji - wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W przypadkach gdy przetwarzanue danych wynika z przepisów prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, nie podanie danych będzie skutkować brakiem rozpatrzenia sprawy. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, email: magistrat@wieliczka.eu, tel.  +48 12 26 34 100, adres na platformie EPUAP: /y885h0evy6/skrytka

II. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@wieliczka.eu oraz pod numerem telefonu 500 610 605

III. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w rozdziale 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby będące stroną postępowania zgodnie z art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze,  firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym:

Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób od których dane pozyskano. Powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO* i wynika z art. 236. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem organiczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

1. prawo do usunięcia danych osobowych, z uwagi na konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego- na podstawie art. 17 ust. 3 lit b RODO

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3. prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy, odmowa podania danych uniemożliwi załatwienie sprawy w trybie milczącym.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 

* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)