Kontakt z Urzędem

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

ul. Powstania Warszawskiego 1,

32-020 Wieliczka

tel.  +48 12 26 34 100

fax +48 12 27 86 860  

adres na platformie EPUAP: /y885h0evy6/skrytka

magistrat@wieliczka.eu

NIP: 683-00-11-450            REGON: 000525470

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek-piątek: 8.00 - 16.00

 

Numer konta bankowego dla następujących należności:

- opłaty skarbowej

- użytkowania wieczystego

- czynszu dzierżawnego
20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

 

Numer konta bankowego dla wszystkich należności podatkowych
(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psa, opłata targowa)

Bank Spółdzielczy w Wieliczce
47 8619 0006 0010 0200 4705 0001

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce  ul. Powstania Warszawskiego 1; 32-020 Wieliczka.

 2. W Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu  telefon 500-610-605.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją ustawowych zadań; własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1875)

 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

 6. Posiada Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych,

  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

  3. żądania usunięcia danych, gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

  6. ograniczenia przetwarzania, gdy:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.