Planowanie Przestrzenne

 


 

Akt planowania przestrzennego - należy przez to rozumieć plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, audyt krajobrazowy oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 

Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy, w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jest informacją o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje ono ostatecznie ich przeznaczenia

 

Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego, uchwalony przez radę gminy dla obszaru gminy lub części obszaru gminy. W planie ogólnym określa się strefy planistyczne, gminne standardy urbanistyczne oraz można określić obszary uzupełnienia zabudowy i obszary zabudowy śródmiejskiej

 

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, na podstawie planu uzyskuje się pozwolenie na budowę  

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ulicp) - inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Decyzja o warunkach zabudowy - zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z uwzględnieniem art. 50 ust. 1 i art. 86 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy