Aktualności

Bieżące ogłoszenia z zakresu planowania przestrzennego

 


Wieliczka, dn. 22.05.2024r.
WGU.6721.4.5.2023


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
(rejon os. Bogucice)

 

 
           Wyłożenie projektu w dniach od 31.05.2024r. do 01.07.2024r.
           Dyskusja publiczna  w dniu 12.06.2024r. o godz. 14:30
           Termin składania uwag do dnia 16.07.2024r.
 
 
Granice obszaru objętego zmianą planu szczegółowo określa załącznik graficzny do uchwały Nr L/736/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 marca 2023r.
 
- Wniosek do składania uwag (pdf, word)

 (26.04.2024)

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A, w rejonie ul. Pułaskiego, w granicach działek nr 1555, 1556, 1557, 1558, 1561 obr. 1

 


 Realizowane procedury:
 

-  rejon ul. Pułaskiego w Wieliczce (obszar A) - Uchwała Nr L/736/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 marca 2023 r.
 

-  rejon os. Bogucice w Wieliczce (obszar A) - Uchwała nr LV/786/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 2 czerwca 2023 r.
 

-  Strefa Aktywności Gospodarczej (Węgrzce Wielkie wschód – obszar D) - Uchwała nr XLI/579/2022 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 kwietnia 2022 r.
 

-  Węgrzce Wielkie zachód (obszar D) - Uchwała Nr XXXVII/497/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2021 r.