Strefa Płatnego Parkowania

KOMUNIKAT!  >> 18.05.2020 <<
Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Wieliczce informuje, że od 1 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną opłaty i kontrole w obszarze strefy płatnego parkowania w Wieliczce, które z powodu epidemii koronawirusa były zawieszone od połowy marca.

 

 

 


STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA obejmuje ulice: Kosiby, Kopernika (od Rynku Górnego do skrzyżowania z ul. Wąską), Sikorskiego, Kilińskiego, Batorego, Mickiewicza, Limanowskiego (zatoki parkingowe przy UMiG oraz naprzeciw OSP Wieliczka), Moniuszki, Górsko, Legionów, Powstania Warszawskiego, Zamkową i plac Kościuszki oraz Rynek Górny. W miejscach gdzie pojawiły się oznaczenia SPP - Strefa Płatnego Parkowania ustawione zostały parkometry.

 


Parkowanie jest płatne w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. Soboty i Niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy są dniami wolnymi od opłat.

 

Wprowadzenie SPP ma na celu uporządkowanie parkingowej sytuacji w Wieliczce przez ograniczenie do minimum uciążliwości związanych z całodziennym blokowaniem miejsc postojowych w centrum miasta.
 

 

Na bilecie podany jest czas w którym obowiązuje opłata parkingowa. Istnieje możliwość wykupu biletu od godziny 6.00 z naliczanym czasem od godziny 8.00. 
 

W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.

 

Ze Strefy Płatnego Parkowania wyłączono parkingi osiedlowe, zakładowe, prywatne
i oznakowane miejsca postoju taksówek. Za niedostosowanie się do obowiązujących reguł, grozi opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w wysokości 50 zł.

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR V/53/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 roku opłaty za czas postoju w SPP uiszcza się poprzez zakup kart postoju w urządzeniu do pobierania opłat parkingowych - parkometrze lub poprzez płatność mobilną.

 

Stawki za postój w wyznaczonych miejscach wynoszą:

 

 1. Opłaty za parkowanie:

 • do 30 min. - 1,00 zł.

 • powyżej 30 min do 60 min - 2,00 zł.

 • druga godzina - 2,40 zł.

 • trzecia godzina - 2,40 zł.

 • czwarta i każda następna - 2,00 zł.

opłaty naliczane proporcjonalnie do wykorzystanego czasu parkowania

 

 2. Abonament mieszkańca (dla osób zameldowanych w Strefie Płatnego Parkowania):

 • miesięczny - 15,00 zł.

 • kwartalny - 45,00 zł.

 • półroczny - 90,00 zł.

 • roczny - 180,00 zł.

  Uwaga! Cennik bez prawa wyłączności miejsca.
  Abonament przyporządkowany jest do numeru rejestracyjnego samochodu.

 3. Abonament dla pozostałych osób:

 • miesięczny - 150,00 zł.

 • kwartalny - 450,00 zł.

 • półroczny - 900,00 zł.

 • roczny - 1.800,00 zł.

  Uwaga! Cennik bez prawa wyłączności miejsca.

 

Informacje na temat Strefy Płatnego Parkowania można uzyskać w biurze strefy przy ul. Juliusza Słowackiego 10 w budynku "Jaroszówki" lub pod numerem tel. 12 278 25 22, e-mail: strefa@wieliczka.eu

 

Klauzula informacyjna wobec klientów Strefy Płatnego Parkowania