Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich

 

 Małopolska, Fundusze Europejskie, UE

 

W dniu 19.12.2017r. Gmina Wieliczka podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę nr RPMP.03.01.01-12-0432/17-00-XVII/487/FE/17 o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1 Strefy Aktywności Gospodarczej – zit.

Wartość dofinansowania projektu wynosi ok. 21 972 000 złotych i stanowi 84,66 % kosztów kwalifikowalnych.

Inwestycja polegać będzie na zagospodarowaniu 16,8 ha terenu działki nr 836/1 w Węgrzcach Wielkich wraz z podziałem na poszczególne strefy funkcjonalne i komunikacyjne poprzez budowę: sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowę istniejących rowów melioracyjnych, budowę sieci elektrycznej, linii oświetlenia, sieci monitoringu, układu dróg wewnętrznych, ciągu pieszo-rowerowego.

 

Teren przylega od południa do linii kolejowej Kraków-Rzeszów, we wsi znajduje się stacja kolejowa na trasie linii kolejowej 91 Kraków Główny – Medyka.

 

Koncepcja zagospodarowania terenu

Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada geometryczne wydzielenie terenu działki pod funkcje zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, usługowej, składów i magazynów – dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Na działce nie występuje układ drogowy. Planowana jest budowa drogi głównej wewnętrznej wzdłuż terenów kolejowych na południu obszaru, obsługującej planowane tereny zabudowy oraz budowa wewnętrznego układu drogowego zapewniającego skomunikowanie powstałych działek z pozostałą częścią Gminy. Docelowo droga będzie łączyć obszar planowanej SAG z Wieliczką, Krakowem oraz Niepołomicami.

 

Planowany termin ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych: 30.03.2018r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020r.