Gminny Program Rewitalizacji

 

A K T U A L N O Ś C I

 

(20.01.2017 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 47 i 57 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz 353), Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka podaje do publicznej wiadomosci decyzję o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dla "Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka 2016-2023".

 

obwieszczenie burmistrza.pdf

odpowiedź na zapytanie.pdf

 

(09.01.2017 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport z konsultacji społecznych - Gminny Program Rewitalizacji

 

(28.12.2016 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 2 grudnia 2016 r. zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  trwa proces  opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 z ponad 16 podmiotami zewnętrznymi  wymienionymi w ww. ustawie.

Projekt GPR MIASTA WIELICZKA NA LATA 2016-2023 do konsultacji.pdf

Załącznik mapa GPR

 

(09.12.2016 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.pdf

 

(11.10.2016 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że w dniach od 5.10.2016 r. do 5.11.2016 r. odbywają  się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

 

W dniu dzisiejszym tj. 11.10.2016 r. w godzinach  14.00 – 17.00 w sali magistrat UMiG w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1. odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne.

ZAPRASZAMY ! 

 

(04.10.2016 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i gminy Wieliczka zaprasza do udziału w  konsultacjach społecznych dotyczących PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA WIELICZKA NA LATA 2016 – 2023 oraz PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU DS. REWITALIZACJI.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, że w dniach od 5.10.2016 r. do 5.11.2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1)  zbierania uwag z wykorzystaniem Formularza elektronicznego umieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Index/index.html, który należy przesłać na adres konsultacje@wieliczka.eu lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1, Dziennik Podawczy;

2)  zbieranie uwag i opinii w formie Ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu, zakładka „Gminny Program Rewitalizacji” oraz pod adresem: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=44185&newtest=Y&lang=pl.

 

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016 - 2023 oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się: w dniu 11.10. 2016 r. w godzinach  14.00 – 17.00 w sali magistrat UMiG w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 oraz projekt uchwały  w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji dostępny jest na stronie gminy Wieliczka: www. wieliczka.eu., zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”, na stronie podmiotowej Gminy Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Index/index.html oraz na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w terminie od dnia  5.10.2016 r. - 5.11.2016 r.


Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Załączniki:
- projekt GPR
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie zasad wyznaczania składu oraz  zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji
- formularz zgłaszania uwag
- mapa zmian przestrzenno-funkcjonalnych

 

(27.09.2016 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

w sprawie planowanych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016 - 2023 oraz projektu uchwały ws. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą od 5.10.2016 r. do 5.11.2016 r.

 

Pełna treść >> Obwieszczenia <<

 

(13.09.2016 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej.

 

Program przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających przy organizacjach pozarządowych, jest ukierunkowany na wspieranie społeczności i realizowany będzie na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.

 

W ramach programu przyznawane będą dotacje od 3 000 do 15 000 zł. Nie jest wymagany finansowy wkład własny.

 

Termin składania wniosków mija 3.10.2016 o godzinie 15:00. Wnioski należy wypełnić na formularzach dostępnych na www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze i przesłać na adres e-mail: naszepowietrze@gmail.com

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze/szczegoly/id/301

 

(01.09.2016 r.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka na lata 2016-2023.

 

(31.08.2016 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXIII/279/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka na lata 2016-2023.

 

(27.07.2016 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.

W dniu 22 lipca 2016 r. Rada Miejska w Wieliczce podjęła Uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.

 

(12.07.2016 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka, prowadzonych w terminie 4 maja 2016 r. - 6 czerwca 2016 r. w ramach przygotowań do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Wieliczka.

 

Raport z konsultacji społecznych

Mapa

(01.06.2016 r.)   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ostatnie dni konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji

 

(04.05.2016 r.)   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.


Konsultacje przedłożonego projektu uchwały Rady Miejskiej  rozpoczynają się od 04.05.2016 r i potrwają do 06.06.2016 r.


Projekt uchwały dostępny jest również do wglądu na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.


Konsultacje prowadzone są w formie:

1. zbierania uwag  z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie podmiotowej Gminy Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej, bip.malopolska.pl/umigwieliczka, zakładka Konsultacje społeczne , a  także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, www.wieliczka.eu.,  zakładka Gminny Program Rewitalizacji Wypełniony formularz należy przesłać na adres konsultacje@wieliczka.eu lub złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1.

2. zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnionej online i dostępnej na stronie internetowej: ankieta do wypełnienia online

3. wywiadów.

 

Materiały będące przedmiotem konsultacji społecznych są załączone do niniejszego ogłoszenia:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka wraz z uzasadnieniem (Projekt uchwały Rady Miejskiej.pdf)


Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka na lata 2016-2023 (Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf)


Mapa w skali 1:5000 zawierająca wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wieliczka (Mapa Wieliczki obszar GPR A1 1:5000 w2.pdf)

Formularze konsultacyjne (Formularz konsultacyjny.doc oraz Ankieta do wypełnienia online)

 

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu oraz wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

 

(28.04.2016 r.)   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), oraz art. 5a ust. 1 art. 30 ust. 2 pkt. 1 a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), a także z Zarządzenia Burmistrza nr 72/2016 r. z dnia 21.04.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.

    
W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) niezbędne jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W tym celu opracowana została diagnoza  społeczno-gospodarczo-przestrzenna, na podstawie której wskazano obszary charakteryzujące się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych, które powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

 

Diagnozę przeprowadzono na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych pozyskanych m.in. z : komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce (w tym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Straży Miejskiej w Wieliczce, Głównego Urzędu Statystycznego itd. oraz na podstawie umieszczonej na stronie internetowej UMiG w Wieliczce  ogólnodostępnej ankiety.  

 

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Wieliczki, jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy  rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Tagi