Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce -Etap II

W dniu 25.04.2016r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Wieliczka a Instytucją Zarządzającą MRPO – Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu obejmującego budowę hali sportowej w ramach zadania „Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce -Etap II”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską objęty
 Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ”
 w ramach  Osi priorytetowej 6Spójność międzyregionalna
Działanie 6.1. Rozwój miast.
       Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu.
              Umowa nr MRPO.06.01.02-12-039/16-00-XVI/31/FE/16
 pn.
„Budowa Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Wieliczce Etap II ”.

 

Celem projektu jest poprawa warunków życia w Wieliczce, integracja lokalnej społeczności oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańców Wieliczki poprzez stworzenie możliwości różnorodnych form spędzania wolnego czasu:
-jako czynnym uczestnikom  zajęć sportowych
-jako widzom rozgrywek sportowych w takich dyscyplinach jak:piłka siatkowa, piłka ręczna, futsal, tenis stołowy, gimnastyk artystyczna i sportowa, kung-fu, karate, taekwondo, boks itp.
-jako uczestnikom dużych imprez kulturalnych typu „Barbórka”, Koncerty Noworoczne itp.

 

Wskaźniki produktu dla projektu:
liczba wybudowanych obiektów infrastruktury  rekreacyjnej i sportowej – 1 szt.
powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i sportowej- 2 822,10m2.

 

Wskaźniki rezultatu dla projektu:
liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury rekreacyjnej i sportowej- 5 000 osób liczba niepełnosprawnych korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury społecznej-56 osoby

Wartość całkowita projektu: 19 939 999,99 zł, w tym dofinansowanie  z Unii Europejskiej 1 200 000,00zł.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 18.11.2008r.
Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego: 17.02.2011r.
Dofinansowanie z MRPO -2016r.

Tagi

GALERIA