Budżet na rok 2018

Pod koniec grudnia 2017 r. podczas zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wieliczce, na wniosek Burmistrza Wieliczki radni gminy uchwalili budżet na 2018 r.

- W budżecie na rok 2018 po raz kolejny wzrastają wydatki na edukację i osiągają wysokość 94,5 mln zł, przy czym subwencja oświatowa stanowi ok. 50% tej kwoty. Rosnące wydatki na edukację są związane m.in. z tym, że przybywa dzieci w szkołach i przedszkolach, w tym także w niepublicznych. - podkreślił burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

- Kolejną ważną pozycją w gminnym budżecie jest organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów. Należy jeszcze dodać w tym miejscu budowę kolejnych parkingów w systemie park&ride oraz centrów przesiadkowych przy pętlach autobusowych, co niewątpliwie zrewolucjonizuje komunikację w gminie Wieliczka. Budżet 2018 roku to duży krok w kierunku proekologicznych inwestycji, takich jak: wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych oraz kolejnego etapu kanalizacji. 2018 rok to także dokończenie budowy wielickiego Centrum Kulturalno-Społecznego (Wielicka Mediateka). - wyjaśnił burmistrz Wieliczki

 

 

Budżet 2018

Budżet Gminy na rok 2018 określa wydatki na poziomie 284.255.131,88 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2018 stanowią 222.584.183,59 zł.

Gmina realizuje zadania własne wynikające z ustaw szczególnych, z zakresu administracji rządowej i inne

zlecone ustawami, realizowane na podstawie porozumień/ umów z organami administracji rządowej oraz na

podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Wydatki na realizację zadań oświatowych w budżecie na rok 2018 wyrażają się kwotą 94.500.000,00 zł i są

wyższe w stosunku do roku 2017 o 5 % . Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 51.843.768,00 złotych.

 

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.

 

Plan wydatków majątkowych obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy

finansowane z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

 

Projektowane wydatki inwestycyjne na rok 2018 wyrażają się kwotą 61.670.948,29 zł, które zostały

skierowane na:

 

Rozwój gospodarczy 7 464 639,30 w tym m.in.:

 

 • Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej wraz z odpowiednią

 • infrastrukturą w gminie Wieliczka 1 303 781,00

 • Zagospodarowanie terenu wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka 24 654,23

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi-Kokotów 974 160,00

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru centrum miejscowości

 • Janowice 9 956,27

 • Zagospodarowanie terenu „ Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne 1 092 772,59

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich 15 000,00

 • Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka 3 913 030,16

 • Utwardzenie działki pod miejsca postojowe przy placu zabaw - działka nr 1352/5 w Węgrzcach Wielkich 7 100,00

 

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV 7 019 486,76

 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej: 1 435 025,43 w tym m.in.:

 • Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grajowie 6 500,00

 • Oświetlenie parku przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie 14 600,00

 • Budowa i rozbudowa sieci szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka w kontekście ustawowej zmiany ustroju szkolnego 250 000,00

 • Dostosowanie pomieszczeń dolnej części WDK w Małej Wsi na potrzeby wychowania przedszkolnego 25 000,00

 • Budowa boisk sportowych na os. Lekarka i os. Boża Wola 300 000,00

 • Modernizacja płyty boiska KS Wieliczanka 150 000,00

 • Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola" 688 925,43

 

Budowa placów zabaw i boisk 1 441 952,74 w tym m.in.:

 • Wykonanie bezpiecznego podłoża pod urządzenia na Plac Zabaw w Sierczy 5 218,97

 • Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z płyt elastycznych na placu zabaw w sołectwie Sygneczów 10 000,00

 • Zagospodarowanie działek gm. nr 273/2 i nr 274 na cele rekreacyjno - sportowe w Zabawie 10 218,97

 • Przebudowa boiska rekreacyjnego w Czarnochowicach 308 750,00

 • Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach 223 461,80

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwicy 234 950,00

 • Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach 308 750,00

 • Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie 340 603,00

 

Poprawa bezpieczeństwa 400 756,91

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561002K w miejscowości Dobranowice 12 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 122 w miejscowości Golkowice 34 218,97

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561041K w miejscowości Gorzków 26 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działkach 65/9, 67/3, 68/3, 65/11,

 • 65/13, 69/4, 69/6, 70/4, 70/6 w miejscowości Gorzków 14 218,97

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561012K w miejscowości Grabówki 18 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 118 miejscowości Grabówki 18 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 560990K miejscowości Grajów 20 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561105K ( działka 465/1) w miejscowości Kokotów 13 218,97

 • Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr 7 w miejscowości

 • Koźmice Małe 18 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działkach 36/6, 36/5, 66/7, 66/11, 65/4 w sołectwie Lednica Górna 15 000,00

 • Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 560964K w miejscowości Mietniów 19 000,00

 • Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 561111K w miejscowości Mietniów 6 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 560996K w miejscowości Raciborsko 23 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi wewnętrznej nr 84 w miejscowości Raciborsko 8 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560980K w miejscowości Siercza II etap 11 000,00

 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560939K w miejscowości Węgrzce Wielkie 5 100,00

 • Wykonanie chodnika i kładki dla pieszych na cieku wodnym na działkach

 • 423,964,421/1 - obr. 3 Krzyszkowice 90 000,00

 • Przebudowa cieku wodnego w Śledziejowicach 50 000,00

 •  

Modernizacja budynków użyteczności publicznej 22 285 356,77:

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I 3 372 326,22

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II 2 687 498,25

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III 70 000,00

 • Budowa wiaty składowej w miejscowości Koźmice Wielkie na działce 348/6 40 218,97

 • Budowa wiaty składowej przy świetlicy wiejskiej w Mietniowie 6 000,00

 • Wykonanie klimatyzacji w budynku WDK w Brzegach 30 000,00

 • Rozbudowa WDK w Czarnochowicach 20 000,00

 • Przebudowa nawierzchni utwardzonej przed budynkiem Domu Kultury w Pawlikowicach oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej 29 018,00

 • Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce 15 930 295,33

 • Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach 100 000,00

 •  

Rozwój infrastruktury drogowej

Drogi gminne: 4 968 030,20

 • Przebudowa drogi nr 560914K Zabawa – Strumiany 400 000,00

 • Rozbudowa drogi Nr 561115K Rożnowa – Pawlikowice 300 000,00

 • Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 561024K w Janowicach 300 000,00

 • Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce 618 030,20

 • Przebudowa drogi 560948 Mała Wieś –Węgrzce Wielkie 900 000,00

 • Budowa chodnika w ciągu drogi 560909K w Sygneczowie 60 000,00

 • Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 561011K w Golkowicach 200 000,00

 • Przebudowa drogi gminnej 560915K w Janowicach 50 000,00

 • Przebudowa drogi na działkach 41 i 102 w Czarnochowicach - prace

 • przygotowawcze i opracowanie dokumentacji 30 000,00

 • Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie

 • z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka 200 000,00

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 560866K – ul. Krakowska oraz drogi gminnej nr

 • 560859K – ul. Dembowskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Kościuszki

 • i Narutowicza w Wieliczce 300 000,00

 • Budowa połączenia ulicy Mieszka I z ulicą Sadową 200 000,00

 • Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach 100 000,00

 • Rozbudowa ul. Mickiewicza 300 000,00

 • Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza 200 000,00

 • Przebudowa drogi nr 560916 K w Golkowicach 100 000,00

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 560965K w Chorągwicy 200 000,00

 • Przebudowa drogi nr 560796K – ul.Nowa 70 000,00

 • Przebudowa drogi nr 560878K – ul. Mała 70 000,00

 • Przebudowa i rozbudowa drogi – ul. Św. Sebastiana w Wieliczce 270 000,00

 • Przebudowa drogi nr 560909 K w Sierczy 100 000,00

 

Drogi powiatowe: 550 000,00

Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego na

Budowę chodnika w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej nr

2011K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI01012765 na

rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI01012766 na potoku

Podłężanka w m. Niepołomice odc. 2 (w km 4+940,00 - 6+342,80 )”-chodnik

w miejscowości Brzegi 550 000,00

 

Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup

niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury

komunikacyjnej 6 790 320,00

Ochrona Środowiska 8 933 185,81

            Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na

terenie gminy Wieliczka 1 326 470,00

Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na

terenie gminy Wieliczka 7 604 181,62

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski 2 534,19

 

Zakupy inwestycyjne 382 194,37

Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do siłowni plenerowej w Janowicach 16 500,00

Doposażenie placu zabaw w Kokotowie działka 484/4 - zakup urządzeń

zabawowych 10 000,00

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Sierczy 13 000,00

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Sygneczowie 7 000,00

Doposażenie placu zabaw na działce nr 1352/5 w Węgrzcach Wielkich - zakup

urządzeń zabawowych 15 000,00

Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Grabie 3 535,61

Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych 37 158,76

Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka 250 000,00

Zakupy inwestycyjne na cele oświatowe 30 000,00

 

 

Do wydatków majątkowych o charakterze priorytetowym zaliczyć należy wydatki na realizacje

następujących przedsięwzięć:

 • Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce,

 • „ Organizacja transportu metropolitalnego Gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów

 • oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej”,

 • „ Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka”.

 • ” Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie

 • Wieliczka” ,

 • „ Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka”,

 • „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I”,

 • „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II”,

 • „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III”,

 • „Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi

 • na terenie Gminy Wieliczka”,

 • - " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka”,

 • - „ Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV”.

 

W porównaniu do roku 2017 na rok 2018 zauważalny jest wzrost wydatków inwestycyjnych.

 

 

 

Tagi