Konsultacje społeczne przedłużone do końca czerwca

Od 16 maja br. w wielickim Magistracie trwają konsultacje społeczne do projektu nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka”. Ponieważ konsultacje cieszą się dużym zainteresowaniem, przedłużono czas ich trwania do końca czerwca br.

 

Opracowanie nowego studium jest jednym z ważniejszych zadań dla planowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka i prowadzenia dalszego rozwoju miejscowości do niej należących. W tym dokumencie zdefiniowane będą kierunki zagospodarowania nieruchomości, określone zostaną warunki rozwoju przestrzennego, dlatego ważne są opinie mieszkańców.

 

Zespół ds. Konsultacji Społecznych, do którego należy m.in. burmistrz Artur Kozioł wraz z zastępcami i pełnomocnikami oraz dyrektorami merytorycznych wydziałów, przyjmuje na konsultacje od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 10.30 oraz w każdy poniedziałek podczas przyjęć stron (w godz. 14.30 do 17.00. ).

 

Można również wypełniać ankietę, dostępną pod adresem www.ankieta.wieliczka.eu, dotyczącą rozwoju komunikacji, układu drogowego, chodników i parkingów, infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, ochrony środowiska oraz rozbudowy szkół, przedszkoli i żłobków. Ankieta, będąca integralną częścią konsultacji społecznych, pozwoli przygotować ostateczną wersję dokumentu Studium, które zostanie poddane pod uchwałę Rady Miejskiej.

 

- Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania jednego z najważniejszych dokumentów, jakim jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka”. Podczas prac projektowych nad tym dokumentem poprosiliśmy mieszkańców o wyrażenie opinii na temat różnych obszarów gospodarczych dotyczących ich codziennego życia. W pierwszych tygodniach konsultacji codziennie odwiedziło wielicki Urząd dziesiątki osób, aby zapoznać się z przeznaczeniem w Studium działek, których są właścicielami. Jednocześnie wpłynęło już do Urzędu blisko 1000 ankiet, które są uważnie analizowane na tym etapie planowania. Bardzo dziękuję za tak duże zainteresowanie. Już w pierwszym etapie naszych konsultacji widzimy, że mieszkańcy muszą zwrócić uwagę na uregulowanie ich własności, jest wiele zaszłości np. spadkowych, które mogą utrudniać w przyszłości procedowanie pozwoleń na budowę lub decyzji sprzedaży. Interesujące są spostrzeżenia dotyczące komunikacji, wśród wielu pozytywnych głosów, można zauważyć dalsze propozycje dotyczące rozbudowy kolejowych linii autobusowych. Często też uwagi dotyczą dalszych planów rozbudowy sieci dróg oraz infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Jednak najbardziej cieszą uwagi, związane z aktywnością mieszkańców, czyli rozbudową infrastruktury sportowej i edukacyjnej.

 

Na tym etapie chciałbym prosić o dalszą aktywność, nasze konsultacje będą trwać do końca czerwca i myślę, że zachęcą one wszystkich również do udziału w pracach nad kolejną edycją Wielickiego Budżetu Obywatelskiego, którego procedowanie wkrótce się rozpocznie. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka" jest wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18 czerwca do 16 lipca 2018 r. Uwagi do w/w projektu będzie można składać do 16 sierpnia 2018 r.

Tagi

GALERIA