Kolejny projekt ekologiczny Miasta i Gminy Wieliczka dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Czysta energia elektryczna z naturalnego, odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna.

Z przyjemnością informujemy, że konkursowy projekt: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” wspierający montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych właśnie otrzymał dotację z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

W wyniku konkursu po kolejnych etapach oceny formalnej, finansowej i merytorycznej zostało 19 wniosków, z których do realizacji Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał cztery.

 

Dzięki dofinansowaniu na terenie gminy Wieliczka zamontowanych zostanie ponad 200 instalacji PV. Zamontowane panele służyć będą wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby własne, a jej nadmiar zostanie odprowadzony do sieci.

 

Szacunkowy koszt montażu instalacji produkującej 1kW energii, na budynku, to około 5 tys. zł. Zakładając, że zapotrzebowanie Twojego gospodarstwa domowego wynosi 6 kW, to koszt całej instalacji może sięgnąć nawet około 30 tys. zł. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wkład własny na zakup i montaż urządzeń oscylować będzie w granicach 14-15 tys. zł.

 

Obecnie projekt zakłada montaż ponad 200 szt instalacji. Jeśli – w wyniku zmiany warunków faktycznych, oszczędności przetargowych lub wycofaniu się któregoś z partnerów – będziemy mogli zapewnić więcej instalacji, niezwłocznie poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej.

Okres trwałości projektu wynosi 5 lat.

 

Zadanie realizować będziemy wspólnie z 34 gminami. Liderem zadania i instytucją, która we wspólnym imieniu składała wniosek aplikacyjny jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Koordynatorem projektu w powiecie wielickim jest gmina Niepołomice.

 

Projekt jest realizowany w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17, w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu wynosi 4,2 mln zł, z czego dotacja ze środków UE wynosi 2,3 mln zł.

Termin realizacji: 2019-2021 rok.

GALERIA