Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wieliczce

Budowa kompleksu sportowego (sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej nr 3 realizowana była przez Gminę Wieliczka w latach 2016-2017. Całkowite nakłady finansowe wyniosły 2 927 071zł.


W dniu 08.05.2018r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Wieliczka a Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wieliczce”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2018-2020, Oś Priorytetowa 11, Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.
Numer umowy : RPMP.11.01.02-12-0887/17-00-XVII/139/FE/18.

 

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 2  853 000,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane  w kwocie 1 739 634,14zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych, z czego:
-1 507 682,92 zł stanowi współfinansowanie  Unii Europejskiej,
-   231 951,22 zł  stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

 

Bezpośredni cel projektu  to rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze rewitalizowanym Osiedle Sienkiewicza poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3.

Projekt obejmował rozbiórkę małej, niewymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3, która nie spełniała wymagań technicznych oraz budowę  nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym o pow. użytkowej 852,50 m2, kubaturze 7 310,90 m3, o wymiarach boiska 19,72 x 29,90 m, z trybunami na 87 osób wraz z wyposażeniem. Sala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania zbudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem.


Obiekt pełni zarówno funkcje edukacyjne jako zaplecze sportowe Szkoły Podstawowej nr 3,  jak również funkcje rekreacyjno- społeczne poprzez umożliwienie prowadzenia różnorodnych zajęć  dla mieszkańców Wieliczki : sportowych, rekreacyjnych, jak również organizację innych imprez: festynów dzielnicowych czy pikników rodzinnych.
 

Tagi