Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce

W 2010 roku Gmina Wieliczka rozpoczęła budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce, które składa się z nowego budynku oraz przebudowanego zabytkowego budynku gospodarczego (część zabytkowego Pałacu Konopków). Łączne nakłady na budowę Centrum wyniosą ponad 23 mln złotych.

 

Powierzchnia użytkowa nowego budynku to 2 454,39 m2,  kubatura  20 618,00 m3.
Obiekt składa się z  sali widowiskowo-kinowej dla 184 osób wraz z zapleczem gastronomicznym (kawiarenka) i sanitarnym oraz z pomieszczeń biblioteki publicznej z zapleczem  administracyjnym i sanitarnym. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


W dniu 08.05.2018r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Wieliczka a Zarządem Województwa Małopolskiego  o dofinansowanie Projektu pn. „ Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2018-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. Numer umowy RPMP.11.01.02-12-0889/17-00-XVII/149/FE/18.

 

Całkowita wartość Projektu objętego dofinansowaniem wynosi 17 930 284,48 zł.

 

Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie  5 999 999,99zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych, z czego:
-  kwota 5 199 999,99 zł  stanowi współfinansowanie  Unii Europejskiej,  
-  kwota   800 000,00 zł  stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

 

Bezpośrednim  celem projektu jest rozbudowa na obszarze rewitalizowanym infrastruktury kulturalnej stwarzającej warunki do rozwoju oferty kulturalnej i społecznej w Gminie Wieliczka.

Tagi