Wieliczka rozpoczyna budowę strategicznej infrastruktury wodociągowej

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca wielozadaniowego przedsięwzięcie inwestycyjnego o strategicznym znaczeniu w systemie zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Wieliczka – budowy Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce – Bogucicach.

 

Budowa Zakładu Uzdatniania Wody (ZUW) Podziemnej w Wieliczce-Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi to wielozadaniowe przedsięwzięcie inwestycyjne, o znaczeniu strategicznym w systemie zaopatrzenia w wodę - miasta i gminy Wieliczka. Wyżej wymienione zadanie będzie realizowane (przez Gminę Wieliczka i Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.) w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach pod nazwą Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV. Całkowity koszt realizacji projektu ma wynieść 156 515 637,60 zł z czego koszt zadań realizowanych przez ZGK ma wynieść 39 092793,36 zł.

 

Na budowę Zakładu Uzdatniania Wody jest przeznaczona kwota 16 930 458,00 zł.

 

Główne zalety realizacji przedsięwzięcia:

1. Powiększenie wielkości zasobów wód podziemnych, ich uzdatnienie i skierowanie do odbiorców do roku 2022.

2. Budowa nowoczesnego zakładu uzdatniania wody o wydajności Q=360m3/h na terenie miasta Wieliczka w miejsce starego, niewydajnego zakładu uzdatniania wody w Bieżanowie o Q=140m3/h.

3. Zwiększenie niezawodności systemu dystrybucji wody pitnej przez budowę nowych odcinków magistral, zamykających główny pierścień zasilania miasta (ul.Bogucka, Reformacka).

 

GALERIA