Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka

W dniu 21.08.2018r podpisana została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka w formie zaprojektuj i wybuduj.

 

Wykonawcą prac jest EUROVIA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.

Zakończenie realizacji zadania 31.10.2020r., przy czym termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 30.04.2019 r.

 

Wartość zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym 9 609 948,06 zł,

  1.  

    Inwestycja przewiduje budowę drogi gminnej w zakresie budowy konstrukcji nawierzchni jezdni, budowy chodnika, budowy ścieżki rowerowej, budowy pobocza oraz włączenia projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr 2012K ul. Szkolna w miejscowości Węgrzce Wielkie. Droga stanowić będzie dojazd do planowanej Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich

 

Niniejsza umowa jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa , Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT, Umowa nr RPMP.07.01.02-12-0434/17-00-XVII/532/FE/17.

Tagi