Budżet Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2019

Budżet Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2019 przyjęty przez Radę Miejską w Wieliczce to budżet o wartości 336 189 058, 42 zł. Należy również podkreślić, iż ze środków unijnych gmina Wieliczka uzyska w 2019 roku – 68 622 000 zł. Ponadto spodziewane są największe, jak dotychczas, dochody które gmina uzyskuje z podatku PIT od osób fizycznych – 85 851 000, jak również z podatku od nieruchomości – 28 011 000 zł. Jest to największy historycznie budżet Miasta i Gminy Wieliczka, pokazujący szybka dynamikę rozwoju Wieliczki.

 

- Budżet Wieliczki w 2019 roku po stronie wydatków wynosi ponad 336 189 000 zł. Największe wydatki zostaną przeznaczone na edukację – ponad 105 460 000 zł i na inwestycje – ponad 87 284 000 zł (w poprzednim roku było to ok. 43 858 000 zł). W 2019 roku ważną pozycję w budżecie stanowią także wydatki na rozbudowę kanalizacji – 19 472 000 zł oraz na ochronę powietrza – 4 450 000 zł. Natomiast największymi inwestycjami będą: organizacja transportu metropolitarnego i zakup nowych autobusów – 16 538 000 zł, rozbudowa dróg na terenie gminy Wieliczka – 20 583 000 zł, pomoc społeczna – 12 723 000 zł oraz wsparcie rodziny 51 478 000 zł. Jednocześnie należy podkreślić, że gmina Wieliczka poprzez spółki gminne realizuje dwa najważniejsze zadania, którymi w 2019 roku są: kontynuacja budowy stacji uzdatniania wody „Wody Wielickie” przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz budowa integracyjnej szkoły sportowej przez Spółkę Solne Miasto. Pamiętać należy, że w 2019 roku zakończona będzie również rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach, a rozpoczęte będą prace nad budową sal gimnastycznych w Janowicach i Mietniowie. - charakteryzuje budżet burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

 

Budżet Gminy na rok 2019 określa wydatki na poziomie 336.189.058,42 zł.

 

Projektowane wydatki inwestycyjne na rok 2019 wyrażają się kwotą 87.284.480,39 zł, które zostały skierowane na:

 

Rozwój gospodarczy - 7 551 200,55:

- Zagospodarowanie terenu wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka,

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi-Kokotów,

- Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka - 4 778 447,30,

- Zagospodarowanie terenu „ Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne - 2 164 835,20,

- Budowa parkingu na działce 485 na potrzeby sołectwa Kokotów,

- Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa Siercza,

- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa.

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25 000,00:

- Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. położonej na terenie wsi Grabówki 25 000,00.

 

Budowa kanalizacji - 19 472 381,48:

- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV - 19 372 381,48,

- Rozbudowa kanalizacji w części ul. Ochota w Wieliczce - 100 000,00.

 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej - 9 255 895,02:

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki spacerowoedukacyjnej na działce 60/4 w Strumianach,

- Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany,

- Wykonanie utwardzonej nawierzchni alei spacerowej na działce gminnej nr 137/13 oraz 137/17 na odcinku 100 mb w miejscowości Sygneczów,

- Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach,

- Budowa i rozbudowa sieci szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczka w kontekście ustawowej zmiany ustroju szkolnego,

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach,

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie,

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach,

- Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej w Mietniowie,

- Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie,

- Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce,

- Realizacja projektu " Czas zapisać dziecko do przedszkola",

- Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich,

- Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout.

 

Budowa placów zabaw i boisk - 1 777 988,40:

- Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie,

- Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grajowie,

- Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach,

- Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach,

- Modernizacja boiska sportowego LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie,

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwicy,

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich,

- Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach,

- Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie,

- Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach,

- Przeniesienie placu zabaw z działki nr 70/2 na działkę 70/6 w miejscowości Sułków,

- Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach,

- Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka,

- Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku.

 

Poprawa bezpieczeństwa (budowa oświetlenia zewnętrznego) - 614 847,57.

 

Modernizacja budynków użyteczności publicznej 9 220 534,40:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I - 3 278 224,17,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II - 2 670 990,48,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III - 75 000,00,

 

- Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa,

- Wykonanie klimatyzacji w budynku WDK w Brzegach,

- Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach,

- Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach Małych,

- Rozbudowa WDK w Czarnochowicach,

- Budowa sali wielofunkcyjnej w Brzegach,

- Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie,

- Budowa Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce - 1 750 000,00,

- Wykonanie zadaszenia przejścia pomiędzy budynkami przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w Wieliczce,

- Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki,

- Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki,

- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa - 208 103,00.

 

Rozwój infrastruktury drogowej

 

Drogi gminne: 12 305 214,03

w tym dwie największe inwestycje:

- Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej - 200 000,00,

- Budowa drogowego układu komunikacyjnego polegającego na: budowie dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej wraz z wiaduktem nad drogą krajową DK94 w km 1+556.3, budową infrastruktury drogowej (kanalizacji opadowej wraz z wylotem, oświetlenia ulicznego), rozbudowie fragmentu drogi DK94 w km 1+086.3 do 1+375.9 oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia (sieci: elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) w rejonie ul. Krakowskiej (DK94) w Wieliczce - 2 900 700,00.

 

Drogi wojewódzkie: 1 050 000,00

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice,

- Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap III (Rożnowa – Pawlikowice – Koźmice Małe – Raciborsko – Jankówka).

 

Drogi powiatowe: 1 000 000,00

- Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego na Budowę chodnika w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków,

– Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice odc. 2 (w km 4+940,00 - 6+342,80 )”,

- Chodnik w miejscowości Brzegi - 1 000 000,00.

 

Rozwój informatyzacji - 100 000,00

 

Lokalny transport zbiorowy - 16 549 291,50

- Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej - 16 538 791,50,

- Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94.

 

Ochrona Środowiska - 7 257 511,96

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka - 1 850 249,00,

- Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka - 4 142 762,51,

- Wymiana pieców i kotłów na terenie Gminy Wieliczka z "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" - 50 000,00,

- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - 1 042 735,74,

- Przebudowa cieku wodnego w Śledziejowicach - 171 764,71.

 

Zakupy inwestycyjne - 1 104 615,48

Do wydatków majątkowych o charakterze priorytetowym zaliczyć należy wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- „ Organizacja transportu metropolitalnego Gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej”,

- „ Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka”,

- „ Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka”,

- „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II”,

- „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap III”,

- „Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka”,

-” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wieliczka”,

- „ Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV”.

 

GALERIA