Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na rok 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2019, zwany dalej konkursem.

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w tym zakresie, którym zostanie powierzone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie ich realizacji.


W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz ich udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu z wyłączeniem organizacji obozów sportowych.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w  zadań wynosi 750 000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).


Zlecanie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich wykonania.
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r.
Zasady przyznawania dotacji określają: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)


Oferenci ubiegający się o powierzenie wykonania zadania publicznego przez Gminę Wieliczka, powinni do dnia 11 marca 2019 r., do godz. 17.00 na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, złożyć oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w zaklejonej kopercie opisanej: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu”.


Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji.
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.


Zgłoszenia kandydata należy dokonać w ciągu 14 dni od ogłoszenia niniejszego zarządzenia, decyduje data wpływu zgłoszenia na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.


Kandydaci muszą spełniać łącznie wszystkie kryteria Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 grudnia 2016 r.


Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu komisji konkursowych.

 

Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi załącznikami:

Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 13 lutego 2019 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Zarządzenie nr 313/2016 w sprawie regulaminu komisji konkursowych

 

Formularze/ druki do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej Zał. nr 1 (wersja dla Microsoft Word)
    Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowe Zał. nr 1 (wersja PDF)

2. Oferta (wersja dla Microsoft Word)
    Oferta (wersja PDF)

3. Zaktualizowana kalkulacja kosztów (wersja dla Microsoft Word)
    Zaktualizowana kalkulacja kosztów (wersja PDF)

4. Zaktualizowany harmonogram (wersja dla Microsoft Word)
   Zaktualizowany harmonogram (wersja PDF)

5. Sprawozdanie (wersja dla Microsoft Word)
    Sprawozdanie (wersja PDF)

 

 

 

Tagi