Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów
w następujących przedszkolach i szkołach podstawowych:


1) Przedszkola Samorządowego Nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, ul. Wincentego Pola 23, 32-020 Wieliczka;


2) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka;


3) Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Podstolicach, Podstolice 204, 32-020 Wieliczka;


4) Szkoły Podstawowej w Dobranowicach, Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka.


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej praz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

 


 Oferty osób przystępujących do konkursu  powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznego przedszkola;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- staży pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 430) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ..................... (podać nazwę i adres szkoły lub placówki, której konkurs dotyczy)”  na adres:


Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce,
ul. Powstania Warszawskiego 1 , 32-020 Wieliczka


w terminie do dnia 27 marca 2019 r., do godz. 16.00 (liczy się data złożenia oferty w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce).


O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci przystępujący do konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.


Konkursy na stanowiska dyrektorów przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.


Przewodniczący komisji konkursowej ustali termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadomi na piśmie członków komisji i kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Tagi