Wyniki konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na rok 2019

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2019. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podjął decyzję o przyznaniu dotacji stowarzyszeniom spełniającym wymogi formalne i regulaminowe, które zostały zarekomendowane przez Komisję Konkursową.

 

 

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka


 

Kluby sportowe, które uzyskały wsparcie finansowe proszone są o złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, zweryfikowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz zweryfikowanego harmonogramu.

Prosimy również o informację zawierającą: numery PESEL osób, które będą podpisywały umowę dotacyjną z Gminą Wieliczka oraz nr konta organizacji pozarządowej, na który zostanie przekazana dotacja (w/w informacje należy przedłożyć w formie dokumentu podpisanego przez osobę reprezentującą organizację pozarządową).


 

Zaktualizowany harmonogram (wersja dla Microsoft Word)

Zaktualizowana kalkulacja kosztów (wersja dla Microsoft Word)