Raport o stanie Gminy Wieliczka 2018

 

Działając zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym burmistrz do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Dokument stanowi kompletny, usystematyzowany opis działań realizowanych w roku 2018 w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

 

Sprawozdanie obejmuje dane dotyczące działalności organu wykonawczego, a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu, w tym zaangażowania w ten proces poszczególnych jednostek organizacyjnych danego samorządu w roku poprzedzającym rok w którym dokument jest przedstawiany.


Informacje zawarte w dokumencie mają posłużyć mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także mogą stać się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy.


Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata. W debacie głos będą mogli zabierać radni, oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieliczce pisemne ZGŁOSZENIE, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi votum zaufania.

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z RAPORTEM.

 

RAPORT O STANIE GMINY

ZGŁOSZENIE udziału w debacie

 

Aktualizacja: Sesja na której odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy została zwołana na dzień 18 czerwca 2018r. godz. 14.00. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zgłoszenie do debaty powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja podczas której odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy.