Budowa nowego układu komunikacyjnego na ul. Wielickiej

Trwa budowa drogowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie dróg publicznych wraz z wiaduktem nad drogą krajową DK94, budowa infrastruktury drogowej (kanalizacji opadowej wraz z wylotem, oświetlenia ulicznego), rozbudowie fragmentu DK94 w km: 1+086,3 do 1+375,90 oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia (sieci: elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) w rejonie ul. Krakowskiej (DK94) w Wieliczce.

 

W ramach inwestycji budowy układu komunikacyjnego wchodzą:
a/ budowa dróg publicznych po stronie południowej ul. Krakowskiej w układzie dwóch małych rond z częściowym wykorzystaniem przebiegów istniejących dróg wewnętrznych.

b/ budowa drogi publicznej łączącej stronę południową z włączeniem po stronie północnej do DK94 z budową wiaduktu nad drogą krajową. Odcinek drogi ma na celu połączenie układu drogowego z drogą krajową (relacja Wieliczka – Kraków). Na całej długości zaprojektowano chodniki.

c/ rozbudowa drogi krajowej DK 94 poprzez wydłużenie pasa wyłączania z ul. Krakowskiej (DK94) o długość około 210 mb plus skos dla odcinka zmiany pasa ruchu o długości 50m w celu zwiększenia przepustowości zjazdu z drogi krajowej.


W ramach inwestycji przewiduje się ponadto:
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci energetycznych,
- budowę sieci oświetleniowej
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dotyczy organizacji ruchu pod wykonanie deskowania obiektu mostowego oraz rozbudowy pasa wyłączenia w ciągu DK94.

Nie przewiduje się zamknięcia drogi DK94.


Opis utrudnień ( 3 etapy):
- zawężenie pasów ruchu – przejazd pod wiaduktem,
- skrócenie pasa wyłączenia – wjazd na stacje paliw,
- zamknięcie wjazdu na stację paliw

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu – sierpień 2019.

Tagi

GALERIA