Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 1 w Wieliczce

W obecnej chwili trwają prace budowlano-montażowe budynku dawnego gimnazjum przy ul. Piłsudskiego 20 w Wieliczce (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce) w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Główny zakres robót budowlanych zaplanowanych w ramach inwestycji to:

- wykonanie niezbędnych izolacji ścian oraz stropodachu

- wykonanie izolacji posadzek

-wykonanie izolacji pionowej ściany zewnętrznej z zastosowaniem powłoki ceramicznej z efektem endotermicznym

- modernizacja stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników higrosterowanych

- wymiana okien zewnętrznych poddasza

- modernizacja i regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

- wykonanie drenażu opaskowego wraz z zastosowaniem geowłókniny

- wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z inwestycją.

Tagi

GALERIA