Budżet Wieliczki 2020 przekroczył 400 mln zł

27 grudnia 2019 r. odbyła się XIII Zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wieliczce, na której uchwalony został Budżet Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2020 na poziomie 402 877 964,00 zł. Jest to największy historycznie budżet Miasta i Gminy Wieliczka, pokazujący szybka dynamikę rozwoju Wieliczki.

 

Najważniejszą informacją dla mieszkańców Wieliczki jest to, że w 2020 roku miasto na zadania inwestycje przeznaczy 102 371 444,00 zł.

 

Wydatki związane z udziałem środków Unii Europejskiej -73 299 891 zł (środki UE – to ok 47 mln zł). Ponadto spodziewane są znaczące dochody z podatku PIT od osób fizycznych – 85 301 304 zł, jak również z podatku od nieruchomości – 31 840 536 zł.

 

Około 70 mln zł to pieniądze, które tylko przechodzą przez miejską kasę - czyli dotacje na 500 plus. Tradycyjnie edukacja stanowi największy wydatek, do tego zadania Wieliczka musi i tak sporo dopłacić ze swojego budżetu – kwota wydatku to: 120 488 148,76 zł.

 

 

Planowane dochody budżetu - 402 877 964,57 zł

dochody bieżące – 327 532 494,94 zł

- dochody podatkowe – 131 833 201 zł

(ok. 40,3 % ogółu dochodów bieżących)

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 85 301 304 zł

wpływy z podatku od nieruchomości – 31 840 536 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 600 000 zł

pozostałe dochody – 9 091 361 zł

- subwencja oświatowa – 59 638 620 zł

- dotacje otrzymane na zadania zlecone gminie

z zakresu pomocy społecznej (m.in. tzw. 500+) – 70 561 347 zł

- pozostałe dochody bieżące

(m.in. dotacje, śmieci, zwrot VAT, najem, dzierżawa, inne) 65 499 326 zł

 

dochody majątkowe – 75 345 469,63zł

- z udziałem środków Unii Europejskiej 51 713 109 zł

- sprzedaż majątku 23 002 360 zł

- pozostałe majątkowe (dotacje, inne) 630 000 zł

 

 

 

Największe majątkowe wydatki zaplanowane w roku 2020.                              

1

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

28 058 450,25 zł

2

Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

13 566 307,74 zł

3

Zagospodarowanie terenu „Stok pod Baranem” na cele rekreacyjne

6 680 414,00 zł

4

Przebudowa drogi gminnej nr 560915K w miejscowości Janowice

6 071 224,00 zł

5

Przebudowa drogi gminnej nr 560909K w Sierczy w km 0+000,00 do km 1+520,00

4 877 582,16 zł

6

Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej

4 551 833,73 zł

7

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II

4 396 322,98 zł

8

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie

4 350 000,00 zł

9

Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka

3 488 100,89 zł

10

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

3 065 084,52 zł

 

 

Najwyższe wydatki w podziale na działy wydatków budżetowych (wg klasyfikacji budżetowej)

l.p.

Nazwa

Plan roku 2018

Plan roku 2019

Plan roku 2020

1

Oświata i wychowanie

98 499 670,64 zł

114 560 247,73 zł

120 488 148,76 zł

2

Opieka społeczna - Rodzina

59 459 755,13 zł

73 748 400,16 zł

91 391 108,13 zł

3

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

26 977 327,76 zł

38 068 444,79 zł

79 392 735,18 zł

4

Transport i łączność

31 050 633,78 zł

56 127 146,32 zł

40 796 906,01 zł

5

Działalność usługowa

1 234 288,00 zł

1 117 500,00 zł

14 725 032,74 zł

 

 

Wydatki majątkowe na edukację w roku 2020

1     

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie

4 350 000,00 zł

2

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach

2 967 000,00 zł

3

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach

500 000,00 zł

4

Realizacja projektu "Nasze nowe przedszkole w Wieliczce"

486 100,00 zł

5

Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich

250 000,00 zł

6

Budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie

250 000,00 zł

7

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie

105 000,00 zł

8

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach

105 000,00 zł

 

RAZEM 

9 013 100,00 zł

 

 

Planowane wydatki budżetu - 412 084 742,73 zł

> wydatki bieżące – 309 713 299 ,16zł

> wydatki majątkowe – 102 371 443,57 zł

    wydatki związane z udziałem środków Unii Europejskiej -73 299 891 zł (środki UE – to ok 47 mln zł)