Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH


Szanowni Rodzice!

Nabór uzupełniający prowadzony jest do placówek wychowania przedszkolnego, które po rekrutacji podstawowej posiadają nadal wolne miejsca.

Ze względu na szczególne wymogi sanitarne obowiązujące w szkołach w okresie egzaminów dla uczniów klas ósmych, nabór uzupełniający prowadzony jest wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

 

W rekrutacji do oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych - oprócz wypełnienia wniosku elektronicznego w systemie naborowym, należy przesłać zdalnie skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami na właściwy adres e-mailowy szkoły pierwszego wyboru. Wniosek można wydrukować wyłącznie z systemu naborowego. Tylko poprawnie przesłane wnioski będą rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne.

 

Wnioski można składać w terminie od 15 czerwca do 19 czerwca 2020 r. pod adresem strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News

 

W przypadku wątpliwości dot. sposobu przesyłania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorami szkół podstawowych.

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych - rekrutacja uzupełniająca

 


KOMUNIKAT - Publikacja wyników rekrutacji do przedszkoli

 

Szanowni Rodzice!

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, w związku z zagrożeniem epidemicznym, informacja o wynikach rekrutacji dostępna jest od dnia 30 kwietnia br. od godz. 12.00 po zalogowaniu na swoje konto do systemu naborowego pod adresem strony

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News

albo bezpośrednio w przedszkolu/szkole poprzez kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego dokonywane jest przez złożenie „Deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola” w placówce wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

„Deklarację” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu.

Wzory „Deklaracji” dostępne są na stronach internetowych przedszkoli i szkół.

 

Niezłożenie „Deklaracji” w terminie od 4 do 6 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym.

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja br. od godz. 12.00.

 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata kierowany do komisji rekrutacyjnej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kierowane do dyrektora przedszkola/szkoły należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej (np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego) na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły, w terminach określonych Zarządzeniem nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

 


 

KOMUNIKAT - PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI do przedszkoli i klas I szkół podstawowych do 7 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice, w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach informujemy, iż podjęta została decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych do dnia 7 kwietnia br.


W rekrutacji do przedszkoli - oprócz wypełnienia wniosku elektronicznego w systemie naborowym, na właściwy adres e-mailowy przedszkola/szkoły pierwszego wyboru należy przesłać zdalnie skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego wniosku w wersji papierowej (z załącznikami). Wniosek można wydrukować wyłącznie z systemu naborowego.


W rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych – skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku (z załącznikami) należy przesłać zdalnie na właściwy adres mailowy szkoły. Wzory dokumentów dostępne są na stronach internetowych szkół.

W czasie wydłużonej rekrutacji tylko wnioski przesłane na właściwy adres mailowy przedszkola/szkoły będą zatwierdzone i rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne.

 

W szczególnych okolicznościach wynikających z ogłoszonego stanu epidemii wymagane do wniosku załączniki, będzie można uzupełnić w terminie późniejszym, ale może się to odbyć wyłącznie w uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem przedszkola lub szkoły.

 

W przypadku wątpliwości dot. sposobu przesyłania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorami szkól lub przedszkoli.

 

1) Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktach przedszkolnych:

 

2) Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych:

 


 

 

KOMUNIKAT - SKŁADANIE I POTWIERDZANIE WNIOSKÓW W REKRUTACJI

Szanowni Rodzice, jesteśmy w trakcie procesu rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, który potrwa do 25 marca 2020 r.

 

Przypominamy uprzejmie o tym, że:
1) w przypadku rekrutacji do przedszkoli - potwierdzeniem informacji wskazanych we wniosku elektronicznym jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku w wersji papierowej (z załącznikami), który należy wydrukować z systemu naborowego;


2) w przypadku rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych - zgłoszenie/wniosek składany jest we właściwej szkole w wersji papierowej (z załącznikami) na formularzu dostępnym na stronie internetowej szkoły.


W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej może być złożony zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu. Dokumenty mogą być przekazane również  w inny sposób uzgodniony telefonicznie z dyrektorem przedszkola/szkoły.


W szczególnych okolicznościach wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego wymagane do wniosku załączniki, będzie można uzupełnić w terminie późniejszym, ale może się to odbyć wyłącznie w uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem przedszkola lub szkoły.


Zgodnie z przyjętymi zasadami tylko wnioski zatwierdzone w przedszkolu/szkole biorą udział w procesie rekrutacji. Zastosowanie się do ww. wskazań pozwoli Państwu skutecznie złożyć wniosek rekrutacyjny w naborze na rok szkolny 2020/2021.

 


KOMUNIKAT!!!

Informujemy uprzejmie, że w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach oraz wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa na terenie kraju, w rekrutacji do przedszkoli i szkół istnieje możliwość zdalnego składania wniosków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

1) w rekrutacji do przedszkoli - w postaci skanów podpisanych wniosków wydrukowanych z systemu naborowego wraz z załącznikami;

2) w rekrutacji do szkół - w postaci skanów podpisanych zgłoszeń/wniosków wydrukowanych ze strony internetowej właściwej szkoły wraz z załącznikami.

 

Należy jednak pamiętać, by skany dokumentów rekrutacyjnych przesyłać na właściwe adresy poczty elektronicznej:

- przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w przypadku rekrutacji do przedszkoli,

- szkoły w przypadku rekrutacji do klas I szkół podstawowych.

 

Ponadto istnieje również możliwość telefonicznego umówienia spotkania w przedszkolu/szkole celem szybkiego i sprawnego złożenia wniosku rekrutacyjnego.

 


KOMUNIKAT!!!

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego oraz klasy I odbywa się zgodnie z ustalonym tyrybem i terminami.


 

Dane osobowe:

Klauzula informacyjna RODO

Treść uzgodnień

 

Szanowni Rodzice, nadszedł czas, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego. W tym celu oddajemy do Państwa dyspozycji możliwość skorzystania w procesie rekrutacji z systemu informatycznego.

 

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego wniosku zamieszczane będą na stronie Gminy Wieliczka oraz na platformie obsługującej proces rekrutacji.

 

 

>> Zapraszamy do śledzenia informacji i komunikatów:

1. Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces rekrutacji umożliwiony zostanie od dnia 2 marca 2020 r. od godz. 8.00 w celu przeglądania ofert oraz wprowadzania i edycji wniosków rekrutacyjnych, pod adresem: wieliczka.przedszkola.vnabor.pl

- - - - - - - -

2. Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce uczestniczy w realizacji projektu „ Nasze nowe przedszkole w Wieliczce” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne - ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu utworzonych zostanie 90 miejsc wychowania przedszkolnego zorganizowanych w 4 oddziałach, w tym planuje się organizację jednego oddziału integracyjnego. Oddziały będą funkcjonować w strukturze Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce w dodatkowej lokalizacji przy ul. Kościuszki 51 w Wieliczce.

W związku z realizacją projektu rozszerzona będzie oferta Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i stymulujące rozwój dla 140 dzieci, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami: zajęcia psychologiczne; zajęcia z gimnastyki korekcyjnej; zajęcia logopedyczne; zajęcia z języka angielskiego; zajęcia przyrodnicze i matematyczne; zajęcia tematyczne w terenie przybliżające dzieciom polską historię, obyczaje i kulturę.

- - - - - - - -

Informacja i liczbie wolnych miejsc 2020-2021

 

Informacja o zasadach rekrutacji do przedszkoli

 

Informacja o zaktualizowanych zasadach rekrutacji do przedszkoli

 

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych:

 

Kryteria rekrutacji:

 

1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

- - - - - - - - - - -

2. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

 

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/406/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2587)

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr V/50/2019 (Dz.U.Woj.Mał.poz.1871)

 

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Szanowni Rodzice!

Nabór uzupełniający prowadzony jest do oddziałów klas pierwszych w szkołach, które po rekrutacji podstawowej posiadają nadal wolne miejsca.

Ze względu na szczególne wymogi sanitarne obowiązujące w szkołach w okresie egzaminów dla uczniów klas ósmych, nabór uzupełniający prowadzony jest wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

 

W rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych – skan lub zdjęcie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku wraz z załącznikami należy przesłać zdalnie na właściwy adres mailowy szkoły. Wzory dokumentów dostępne są na stronach internetowych szkół. Tylko poprawnie przesłane wnioski będą rozpatrywane przez komisje rekrutacyjne.

 

Wnioski można składać w terminie od 15 czerwca do 19 czerwca 2020 r.

 

W przypadku wątpliwości dot. sposobu przesyłania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorami szkół podstawowych.

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc do oddziałów klas pierwszych - rekrutacja uzupełniająca


 


Informacja o zasadach rekrutacji do klas I szkół podstawowych

 

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

 

 

Kryteria rekrutacji:

1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych:

 

2. Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

 

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/405/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2343)

 

 

Oferta szkół podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp1.wieliczka.eu

 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
Szkoła Filialna w Sułkowie

Siedziba szkoły: ul. Moniuszki 1, 32-020 Wieliczka
Siedziba filii: Sułków 235, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkola2.wieliczka.pl

 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp3wieliczka.pl

 

4) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa
Jerzmanowskiego w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Krzyszkowicka 18a, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp4wieliczka.pl

 

5) Szkoła Podstawowa w Byszycach
Siedziba szkoły: Byszyce 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spbyszyce.boo.pl

 

6) Szkoła Podstawowa w Dobranowicach
Siedziba szkoły: Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka
Informacja o ofercie szkoły dostępna pod numerem telefonu: 501 453 091

 

7) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach
Siedziba szkoły: Golkowice 454, 30-968 Kraków
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Golkowice 1, 30-968 Kraków
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgolkowice.szkolnastrona.pl

 

8) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie
Siedziba szkoły: Gorzków 168, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgorzkow.szkolnastrona.pl

 

9) Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu
Siedziba szkoły: Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgrabie.edupage.org

 

10) Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
Siedziba szkoły: Grajów 177, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgrajow.eu

 

11) Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach
Siedziba szkoły: Janowice 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkolajanowice.szkolnastrona.pl

 

12) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
Siedziba szkoły: Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spkozmice.pl

 

13) Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie Szkoła Filia w Pawlikowicach
Siedziba szkoły: Mietniów 60, 32-020 Wieliczka
Siedziba filii: Pawlikowice 61, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spmietniow.edupage.org

 

14) Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach
Siedziba szkoły: Podstolice 204, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sppodstolice.szkolnastrona.pl

 

15) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku
Siedziba szkoły: Raciborsko 71, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spraciborsko.szkolnastrona.pl

 

16) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy
Siedziba szkoły: Siercza 428, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp-siercza.pl

 

17) Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie
Siedziba szkoły: Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spsygneczow.rwc.pl

 

18) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
Siedziba szkoły: Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sspsledziejowice.edupage.org

 

19) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich
Siedziba szkoły: Węgrzce Wielkie 190, 32-002 Węgrzce Wielkie
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Węgrzce Wielkie 518, 32-002 Węgrzce Wielkie
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spwegrzcewielkie.szkolnastrona.pl