Przebudowa drogi z budową kanalizacji sanitarnej w Sierczy

W miejscowości Siercza wykonywane są obecnie dwie duże inwestycje: przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji. Zakres prac drogowych obejmuje odcinek drogi gminnej nr 560909K w Sierczy w km 0+000,00 do 1+520,00 w zakresie przebudowy jezdni (jezdnia o szerokości 5 m), budowy chodnika, (chodnik o szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr 8cm ), przebudowy poboczy z kruszywa, remontu istniejących zjazdów indywidualnych oraz budowie urządzeń technicznych służących odwodnieniu, tj. kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych, przełożeniu doziemnych kabli telekomunikacyjnych oraz ich zabezpieczenie.

 

Nazwa zadania to „Przebudowa drogi gminnej nr 560909K w Sierczy w km 0+000,00 do 1+520,00”, zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim.

 

Całkowity koszt realizacji zadnia: 6 192 001,94 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim: 2 952 367,00 zł. Przewidywany termin zakończenia robót - lipiec/sierpień 2020 r.

 

Ponadto prowadzona jest budowa kanalizacji, inwestycja ta jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV.

 

Zakres inwestycji:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł: 27 994 mb.
Kanalizacja sanitarna tłoczna o dł: 10 290 mb.
Pompownie sieciowe: 7 szt.
Studnie rewizyjne: 1 537 sztuk

Wartość zadania: 41 328 000,00 zł
Dofinansowanie POIiŚ: 28 560 000,00 zł

 

W zakresie budowy jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej składającej się z kolektorów głównych z sięgaczami do posesji oraz kanałów ciśnieniowych od projektowanych przepompowni ścieków dla miejscowości: Siercza, Sygneczów i Koźmice Wielkie oraz włączenie w ul. Drużbackiej poprzez projektowany kolektor sanitarny w miejscowości Golkowice – dla miejscowości: Podstolice i Grabówki.

 

fot. T. Warczak

Tagi

GALERIA