Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich

Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej Kokotów – Brzegi to dziś jedna z najnowocześniejszych i innowacyjnych stref w kraju. Obszar strefy sukcesywnie wypełnia się firmami, które tu lokują swoje centra logistyczne.

 

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów Gmina Wieliczka przygotowała projekt rozwoju istniejącej strefy gospodarczej o strefę w Węgrzcach Wielkich, który uzyskał wsparcie z funduszy europejskich. Obecnie budowana jest droga łącząca strefę w Kokotowie-Brzegach oraz powstającą strefę w Węgrzcach Wielkich.


Powstająca droga połączy Węgrzce Wielkie ze strefą Brzegi - Kokotów. Droga będzie szeroka na siedem metrów, z dwoma pasami jezdni i traktem pieszo-rowerowym.
Przypomnijmy, iż Gmina Wieliczka podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę nr RPMP.03.01.01-12-0432/17-00-XVII/487/FE/17 o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1 Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT.

 

Wartość dofinansowania projektu wynosi ok. 21 972 000 złotych i stanowi 84,66 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Inwestycja polega na zagospodarowaniu 16,8 ha terenu w Węgrzcach Wielkich wraz z podziałem na poszczególne strefy funkcjonalne i komunikacyjne poprzez budowę: sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowę istniejących rowów melioracyjnych, budowę sieci elektrycznej, linii oświetlenia, sieci monitoringu, układu dróg wewnętrznych, ciągu pieszo-rowerowego.


Teren przylega od południa do linii kolejowej Kraków-Rzeszów, w Węgrzcach Wielkich znajduje się stacja kolejowa na trasie linii kolejowej 91 Kraków Główny – Medyka.
Przypomnijmy, że obecna strefa w Brzegach i Kokotowie została również zrealizowana przy wsparciu środków unijnych w wysokości 12 398 160,45 zł.


W strefie ulokowanych jest ponad 30 firm i stworzonych zostało ponad 2 tysiące nowych miejsc pracy.

Tagi

GALERIA